АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

J Додаткові завдання

Читайте также:
 1. III. Домашнє завдання
 2. IV. Домашнє завдання
 3. V. Домашнє завдання.
 4. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 5. Багатокритеріальні завдання оптимального керування
 6. Вимоги до виконання практичного завдання в текстовому редакторі Microsoft Word
 7. Вирішити тестові завдання
 8. Вікова фізіологія – це самостійна наука, завданням якої є вивчення закономірностей становлення і розвитку фізіологічних функцій організму в процесі онтогенезу.
 9. Вказівки до виконання завдання
 10. Вступ. Предмет і завдання курсу. Культурні джерела східних слов'ян
 11. Джерела інформації соціальної статистики та її основні завдання

1. Визначити мету і завдання окремого напряму діяльності клас­ного керівника.

Наприклад: Моральне виховання школярів.

Мета:формування моральної позиції у взаємодії з людьми.

Завдання:збагачення емоційного світу дітей моральними пе­реживаннями і формування моральних почуттів;

— озброєння учнів знаннями про мораль, її сутність, доціль­ність, додержання моральних норм;

— формування культури спілкування, зовнішнього вигляду;

— накопичення морального досвіду школярів у їхній практич­ній діяльності;

— стимулювання школярів до морального самовиховання.

2. Шляхом бесіди, спостереження скласти характеристику од­нокурсника за такими показниками:

— активність у навчанні, успішність;

— засвоєння норм поведінки на заняттях, у пізнавальний час;

— успішність соціальних контактів (товариський, легко кон­тактує з товаришами; малоініціативний, проте легко контактує, коли до нього звертаються інші; сфера контактів обмежена, кон­тактує лише з деякими однокурсниками; знаходиться біля товари-1.7. Класний керівник

 


 


шів, але не вступає з ними в контакт; ізольований, переважає бути один, виявляє негативне ставлення до інших);

— ставлення до викладачів;

— емоційне благополуччя (добрий настрій, часто посміхаєть­ся, сміється; спокійний емоційний стан; епізодично має поганий настрій; негативні емоції і неспокій, іноді страх; роздратованість, запальність, окремі депресивні проявлення, плач без будь-яких причин; агресивна реакція).

3. Провести аналіз одного з виховних заходів, проведених у гру­пі, на факультеті або в університеті, в якому відзначити: поставле­ну мету і завдання; зміст проведеного міроприємства, методику проведення, які засоби було використано для вирішення постав­лених завдань; результати виховної роботи (їх відповідність по­ставленій меті, найбільш ефективні засоби; невирішені проблеми, побажання, рекомендації для подальшої роботи).

4. У шкільній практиці проводяться конкурси класних керів­ників, основними завданнями яких є:

— виявлення творчо працюючих класних керівників;

— розповсюдження досвіду виховної роботи;

— розширення діапазону професійного спілкування.

Дайте свої пропозиції щодо змісту конкурсу (провести відкри­ту класну годину, написати статтю в газету про свій досвід, розро­бити і провести...)— Визначити критерії для оцінки проведеного заходу.

Література

1. Болдьірев Н.И. Методика работьі классного руководителя. — М., 1984.

2. Классному руководителю / Под ред. Н.И. Рожковой. — М., 1999. — С. 280.

3. Харламов И.Ф. Педагогика. — М., 1997. — Гл. 31.

4. Положення про класного керівника навчального закладу системи загаль­ної середньої освіти // Інформаційний вісник Міністерства освіти і науки України. — 2000. — № 22. — С. 4.

5. Щуркова Н.Е. ВьІ стали классньїм руководителем. — М., 1986.


Розділ 2 ДИДАКТИКА

2.1. ПРОЦЕС НАВЧАННЯ

Основні питання теми:

— Чому процес навчання визначається як двобічний?

— У чому сутність діяльності в цьому процесі вчителя? Учня?

— Що дозволяє характеризувати процес навчання як спеціально організовану пізнавальну діяльність?

— Що гарантує досягнення мети навчання?

— Як реалізуються функції навчання?


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)