АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вказівки до виконання завдання

Читайте также:
 1. III. Домашнє завдання
 2. IV. Домашнє завдання
 3. J Додаткові завдання
 4. V. Домашнє завдання.
 5. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 6. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
 7. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
 8. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
 9. Аналіз виконання договірних зобов’язань і реалізації продукції
 10. Багатокритеріальні завдання оптимального керування
 11. Ваговий бал – 6 . Максимальна кількість балів за якість виконання текстової частини курсової роботи дорівнює 6 балів.
 12. Варіанти завдань до виконання структурних схем

 

 

З метою адаптації міського автобусного транспорту до ринкових умов господарювання, формування конкурентного середовища на ринку пасажирських автопослуг, органи міського керування транспортом проводять тендери на право здійснення пасажирських перевезень на новому впровадженому маршруті міста, що буде з'єднувати два мікрорайони й перетинати центр міста. Предметом тендера є надання ліцензії на обслуговування міського маршруту м. Донецька.

Одним із ключових моментів на етапі передінвестиційних досліджень є вибір розташування місця стоянки, облаштування зупиночних пунктів, закупівля обладнання для диспетчерського пункту, вибір типу рухомого складу. Аналіз ринку автобусів показує, що необхідно орієнтуватися на вітчизняні автобуси. Згідно з результатами дослідження попиту на даний маршрут, була розрахована необхідна кількість автобусів для здійснення перевезень і задоволення потреб мешканців міста в даному виді послуг. Розраховані витрати на придбання споруд (ремонтні та адміністративні приміщення), земельної ділянки для стоянки автобусів, обладнання (комп’ютер, телефони) для технологічного процесу.

Реалізація цього проекту здійснюється за умов, таблиця 3.1.

 

Таблиця 3.1 – Дані, для реалізації проекту

 

Показник Позначки показників Значення показників
Кількість придбаних автобусів, од Асс  
Вартість 1 автобусу, тис. грн. Ва  
Процентна ставка, % річних r  
Кількість рейсів, що виконуються автобусом на маршруті щодня Zp
Обсяг перевезення пасажирів за рейс з урахуванням змінності, пас; приймаємо згідно вихідним даним, пас Q

Продовження таблиці 3.1

Кількість днів роботи автобуса в рік; приймаємо згідно з вихідними даними , дн. Др
Вартість проїзду, грн. Т 2,50
Витрати на придбання споруд для розташування диспетчерського пункту, ремонтних майстерень , грн. Всп
Витрати на придбання земельної ділянки для стоянки автобусів в нічний час, грн Вз
Витрати на придбання обладнання для диспетчерського пункту (комп’ютер, телефон), гpн Вобл
Витрати на паливо-мастильні матеріали, грн. Впмм  
Витрати на заробітну платню в перший рік, грн ЗП1  

Продовження табл. 1.1Витрати на заробітну платню збільшува­тися кожного року - на 20 %;
Інші щорічні витрати (в тому числі і витрати на придбання запасних частин для автобусів) у перший рік, грн. Він  
Інші щорічні витрати будуть збільшуватися кожного наступного року - на 30 %
На стадії ліквідації проекту    
- ринкова вартість землі, грн ВРз
- ринкова вартість споруд, грн ВРсп
- ринкова вартість обладнан­ня, грн ВРоб
- ринкова вартість автобусів, грн ВРа 10 % від первісної вартості.
– Ставка податку на прибуток буде дорівнювати rп 20%

 

При розгляді проекту необхідно враховувати наступне:

– амортизація нараховується рівними долями проміж всього терміну експлуатації;

– через 5 років вартість ліквідації буде дорівнювати 5 % від ринкової вартості обладнання в кінці 5 -го року;

– щоб придбати автобуси, земельну ділянку, споруди, беремо кредит під кредитну ставку і = 10 % річних; згідно умов контракту повернення основної суми буде провадитися, починаючи після другого року;

– всі виплати здійснюються в кінці відповідного року;

Знайти:

1) ефект від інвестиційної, операційної і фінансової діяльності (побудувати графік);

2) потік реальних грошей (побудувати графік);

3) чисту ліквідаційну вартість всього майна (побудувати графік);

4) сальдо реальних грошей;

5) приріст цінностей фірми в результаті реалізації проекту NPV.

Дати висновок про можливість прийняття або неприйняття даного проекту.

Вихідні дані наведено у додатку А.

 

Методика виконання завдання

 

Для прийняття рішення про можливість реалізації проекту необхідно визначити потік реальних грошей від інвестиційної, операційної і фінансової діяльності та чисту ліквідаційну вартість всього майна проекту, розрахунок яких наведений нижче в таблицях 1.2 1.7.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)