АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Продовження таблиці 1.3

Читайте также:
 1. Блок завдань №1: Заповнити схеми і таблиці
 2. Електронні таблиці. Табличний процесор, запуск, відкриття й збереження документа. Копіювання, переміщення й видалення даних, форматування даних.
 3. За даними таблиці побудуйте кліматодіаграму. Визначте тип клімату та територію, для якої він характерний. Вкажіть чинники, що вплинули на його формування. (12 балів)
 4. Збірні таблиці, їх призначення і використання
 5. І. Визначимо ефект від інвестиційної діяльності по проекту, для цього розрахуємо потік реальних грошей, який наведено в таблиці 3.2.
 6. Ілюстрації, таблиці, формули
 7. Інструменти, моделі, прилади, таблиці, технічні засоби навчання на уроках математики у початкових класах.
 8. Після відкриття запиту в режимі «конструктор» в поле «условие отбора» під полем «Місто» потрібно ввести «Київ», зберегти, затим перейти в режим таблиці і переглянути результат.
 9. Продовження таблиці 1.1
 10. Статистичні таблиці та графіки
 11. Створення таблиці.

 

 

 

Практична робота №2 (4 годин)..

 

Тема: Бізнес-план підприємства, його структура.

 

Мета: навчитися складати бізнес-план підприємства .

 

ВСТУП

Одним з найважливіших питань політики Державної служби зайнятості щодо здійснення активної підтримки незайнятих громадян є питання організації самозайнятості.
До категорії самозайнятих відносяться особ, які, маючи великі можливості щодо прояву ініціативи , за власні кошти організовують власний бізнес, створюють робочі місця.
Важливою ознакою підприємництва є орієнтація на досягнення комерційного успіху, прагнення до збільшення прибутку. Варто мати на увазі, що успіх у світі бізнесу значною мірою залежить від чіткого уявлення про можливості бізнесу, що організовується , кон‘юнктуру ринку та планування процесу підприємницької діяльності.
Успішне вирішення даних проблем можливе лише на основі бізнес-плану, за допомогою якого можна запобігти багатьом проблемам або подолати їх. Практика свідчить, що без серйозної підготовки розпочинати навіть найпростішу справу не варто. Кожний вид підприємницької діяльності, кожний проект потребує розрахунків, за допомогою яких можна працювати раціональніше та уникнути зайвих ускладнень.


І. ЩО ТАКЕ БІЗНЕС-ПЛАН?


Загальна характеристика.

Бізнес-план це документ, що описує всі головні аспекти діяльності майбутнього підприємства, аналізує проблеми з якими воно може зіткнутися, а також визначає способи розв‘язання цих проблем. Включає також розроблення метиі та завдань, що ставляться перед підприємцем на найближчу і майбутню перспективу.

Основна мета – планування підприємницької діяльності на певний період часу відповідно
до визначеної «бізнес-ідеї», потреб ринку, можливостей його ресурсного
забезпечення та отримання прибутку.

Бізнес-план дозволяє:• управляти власною підприємницькою діяльністю, а не просто реагувати на події;
•обгрунтувати вигідність запропонованого проекту;
•залучити можливих котрагентів, важливих партнерів;
• привернути увагу інвесторів привабливими можливостями розвитку виробництва або послуг та залучити їхні гроші;
• як реальна та послідовна програма - ефективно здійснювати намічене.

Бізнес-план розробляється на поточний період або на більш тривалу перспективу.


ІІ.СТРУКТУРА БІЗНЕС-ПЛАНУ


Якоїсь чітко визначеної структури структури бізнес-плану не існує. Бізнес-плани різних підприємств відрізнятимуться за деталями. Наприклад, питання важливі для виробничих підприємств- підприємства родрібної торгівлі чи підприємства з надання послуг відсуватимуть на другий план.

Для виробничих підприємств – велике значення мають технологія виробництва, сумісність обладнання, інвестиції, планування виробництва. Для торгівельних підприємств – місцерозташування та якість приміщень, постачання та доставка. товару.
Для фірми з надання послуг – потреба в персоналі з певною кваліфікацією, засобах зв‘язку, доставці.

Обсяг бізнес-плану також може бути різним, оскільки залежить від потреб фірми, зазвичай, стислий варіант виповнюється в межах 4-10 сторінок. Бізнес-план малого підприємства , наприклад, перукарні на 2 крісла, буде набагато коротшим від аналогічного документу більшого підприємства, заснованого із залученням іноземних інвестицій. Проте, у бізнес-плані обов‘язково повинні бути відображені основна ідея, мета бізнесу, специфіка підприємницької діяльності, організаційна і виробнича структура, стратегія фінансування, пропозиції по інвестиціях, перспективи розвитку.


Головні розділи бізнес-плану:

•характеристика організаційно-правової форми підприємства;
•фінансові витрати на створення підприємства;
•опис товару(продукції, послуг), його порівняльна характеристика;
•план маркетингу (реклама, шляхи реалізації)

•організаційний план (кадрове забезпечення);
• фінансовий план.

Орієнтовна структура бізнес-плану.

Оформлення бізнес-плану починається з підготовки титульної сторінки, на якій міститься: інформація щодо автора проекту (прізвище, ім‘я по-батькові, дата народження, адреса, ідентифікаційний номер та паспортні дані, освіта, професія, стаж) назви документа, його головної ідеї (сфера діяльності, форма власності) тощо. При цьому особливо важливо чітко сформулювати бізнес-ідею, що покладається в основу бізнес-плану.

Друга сторінка плану – зміст документа, його структура за розділами.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)