АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Інструменти, моделі, прилади, таблиці, технічні засоби навчання на уроках математики у початкових класах

Читайте также:
 1. Активні форми навчання під час занять із гуманітарної підготовки
 2. Вибір методів навчання
 3. Види публічного мовлення. Мистецтво аргументації. Техніка і тактика аргументування. Мовні засоби переконування
 4. Визначення початкових площин для вивчення геометрії леза.
 5. Виражальні засоби міжтекстовості та способи їх виявлення
 6. Вікова періодизація за періодами навчання (соціальний принцип)
 7. Вості, учасники якого зберігають власність на засоби виробництва, але
 8. Говорячи про засоби соціальної комунікації, необхідно зазначити, що вони пройшли кілька досить важливих етапів свого розвитку.
 9. Для студентів всіх спеціальностей та форм навчання
 10. Догматичне навчання —
 11. Електрозахисні засоби (ЕЗЗ)
 12. Елементи літературно-критичних суджень у творчості членів «Руської трійці» після навчання в семінарії

4. Серед засобів навчання математики молодших школярів важливу роль відіграють інструменти, моделі, прилади. Характерною особливістю цих засобів навчання є та, що в одних умовах вони самі є об’єктами вивчення, а в інших – застосовуються як дидактичні посібники, з допомогою яких формуються важливі математичні уявлення, поняття, уміння та навички. Інструменти, які використовуються у навчанні математики молодших школярів поділяються на креслярські та вимірювальні. До перших відносять лінійку, кутник, циркуль, а до других – масштабну лінійку, рулетку, терези, годинники. Залежно від способу використання всі інструменти поділяються на два типи: демонстраційні та індивідуальні. Демонстраційні креслярські інструменти (метрова лінійка, кутники з кутами 45˚, 45˚ і 90˚; З0˚, 60˚ і 90˚; циркуль) використовуються як для показу учням способів застосування інструментів, так і для виконання необхідних побудов на дошці. За допомогою індивідуальних інструментів (лінійка 20-30 см, кутник, циркуль) діти виконують побудови геометричних фігур у зошитах, проводять необхідні вимірювання. За допомогою учнівської лінійки виконуються всі вимірювальні роботи з точністю до 1 мм в умовах класної чи домашньої роботи. У процесі навчання учнів математики використовується циркуль, за допомогою якого викреслюються зображення кола, круга. Можна навчити дітей використовувати циркуль для порівняння довжин відрізків. Як відомо, у процесі вивчення математики у молодших школярів формуються загальні уявлення про площу геометричної фігури та способи її вимірювання. З цією метою використовується спеціальний прилад, що має назву "палетка". Вона виготовляється з прозорої пластини чи паперу з нанесеною на її поверхню сіткою квадратів розміром 1см х 1см. За допомогою палетки вимірюється площа фігури накладанням.

Дуже важливими питаннями роботи з креслярськими та вимірювальними інструментами є дотримання правил техніки безпеки. Саме тому вчитель повинен при ознайомленні з циркулем, кутником, лінійкою, олівцем наголосити на правильних прийомах роботи з ними. Детально методику роботи з кожним інструментом буде розглянуто пізніше при вивченні відповідного навчального матеріалу. У навчанні математики молодших школярів широко використовуються прилади, моделі та їх набори. При вивченні нумерації чисел не можна обійтися без абака (див. малюнки №№ 4.3. і 4.4.), який може бути дво- або трирозрядним. Конструкції абаків можуть бути різноманітними. Деякі з них являють собою два ряди кишеньок, в які вставляються цифри, а інші являють собою рухомі смужки з написаними на них цифрами.




1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)