АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Урок математики у малокомплектній школі: його місце в розкладі, поєднання з іншими уроками, особливості побудови з урахуванням навчання шестирічок

Читайте также:
 1. Автоматизоване робоче місце бухгалтера (АРМБ): призначення, функції та його рівні.
 2. Автоматизоване робоче місце бухгалтера (АРМБ): призначення, функції та його рівні.
 3. Автоматизовані банки даних (АБД), їх особливості та структура.
 4. Активні форми навчання під час занять із гуманітарної підготовки
 5. Алгоритм дій керівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування при виникненні НС
 6. В чому полягають особливості концепції особистості Ч.Кулі – 15 б.
 7. Взаємовідносини органів державної влади й місцевого самоврядування з органами Служби безпеки України
 8. Взаємозв'язок ІС обліку з іншими підсистемами інформаційної системи підприємства.
 9. Взаємозв'язок соціології з іншими науками
 10. Вибір методів навчання
 11. Вивчення та облік епізоотичного стану місцевості
 12. Види рядів динаміки та їх особливості

2.Місце уроку математики в кожному із класів, який входить до комплекту, визначається розкладом. Як правило, розклад уроків у малокомплектній школі складається вчителем, а тому слід знати основні вимоги, яким він повинен відповідати. Яким же вимогам повинен відповідати розклад уроків математики у малокомплектній школі? – аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури, вивчення досвіду роботи малокомплектних шкіл дозволяють виділити принаймні наступні: а) відповідність навчальному плану, який затверджений МОН України; б) у класах-комплектах предмети повинні об’єднуватися так, щоб в одному із класів можна було виділити більшу частину уроку на самостійну роботу, а в іншому – більше працювати з класом під безпосереднім контролем вчителя; в) навчальні предмети, засвоєння яких дається молодшим школярам з великими труднощами, повинні ставитися у розклад не пізніше другого уроку; г) оскільки розклад уроків в малокомплектній школі повинен повністю відповідати навчальному планові, то при складанні розкладу слід враховувати той факт, що математика повинна стояти в розкладі на першому або другому уроці.

Складання розкладу уроків вимагає відповіді на запитання “Чи можна поєднувати урок математики з іншими предметами, а якщо можна, то як?”. Вивчення методичної літератури дозволяє зробити висновок про те, що відносно сполучення предметів на одному уроці існують різні думки. Деякі методисти пропонують сполучати на одному уроці математику в класі-комплекті. Такий підхід обґрунтовується психологічними мотивами та організаційною зручністю. Проведення однопредметних уроків через їх спорідненість відвертає менше уваги при сприйманні матеріалу учнями всіх класів і разом з тим полегшує роботу вчителя, бо йому не доводиться серед уроку переключатися з одного на інший предмет. У цьому випадку також є можливість для організації спільної роботи учнів всіх класів. Наприклад, при вимірюванні можна дати спільне завдання виміряти довжину сторін прямокутника, а потім в одному класі запропонувати скласти задачу на різницеве порівняння довжин сторін, в іншому – знайти за одержаними даними периметр прямокутника, а в третьому класі – знайти його площу. При проведенні усного рахунку учням одного класу можна запропонувати збільшити певні числа на кілька одиниць, учням іншого класу – збільшити ці ж числа в кілька разів, а учням третього класу – помножити їх на 10, 100 тощо. Інша група методистів вважає, що уроки математики можна поєднувати з іншими предметами, наприклад: математику та читання, математику та природознавство. Разом з тим, не рекомендується одночасно проводити математику та співи, математику та фізичне виховання тощо. Основною вимогою при такому підходові повинна бути можливість створити найкращі умови для засвоєння школярами математичного матеріалу.Які ж особливості побудови уроків математики у малокомплектній школі? –відповідно до дидактичних вимог і вимог методики викладання математики у початкових класах структура уроку математики у малокомплектній школі не повинна суттєво відрізнятися від його структури у звичайній однокомплектній школі. Разом з тим, основною відмінністю уроку математики у малокомплектній школі є те, що наявні у вчителя 45 хвилин слід розподілити між двома, трьома чи чотирма класами так, щоб найбільшу частину часу відвести для того класу, в якому вивчається новий матеріал або який потребує найбільшої допомоги, бо не володіє навичками самостійної роботи (як правило, це перший клас). Окрім того в усіх випадках слід пам’ятати про те, що робота вчителя на уроках повинна бути організована так, щоб всі класи протягом уроку попрацювали з вчителем.

Уроки математики, так само як і уроки з інших навчальних предметів, розчленовуються на кілька організаційних етапів, кожний із яких повинен бути логічно завершеною частиною. Особливо важливо організувати початок уроку так, щоб всі класи зразу ж включилися в роботу. З цією метою можна рекомендувати в одному класі пояснення нового матеріалу, а в інших закріплення вивченого. Можливі і інші поєднання (які саме?– щоб отримати відповідь на поставлене запитання пропонуємо виконати завдання № 1для самостійної роботи студентів). Разом з тим, при одночасному навчанні трьох класів не рекомендується одночасно проводити в усіх трьох класах пояснення нового матеріалу.

‡агрузка...

Коли ж краще проводити роботу під безпосереднім керівництвом вчителя та які основні вимоги до організації цього етапу уроку в малокомплектній школі? – аналіз методичної літератури, вивчення досвіду роботи вчителів дозволяє твердити, що така робота необхідна при поясненні нового матеріалу, при первинному закріпленні умінь і навичок. Серед основних вимог до її організації слід виділити принаймні наступні:

1) чіткість і продуманість всіх організаційних деталей, бо саме від цього значною мірою залежить результат роботи;

2) цілеспрямованість і точність запитань до учнів;

3) детальний обґрунтований відбір вправ і наочних посібників для використання в кожному класі;

4) завчасне оформлення записів на дошці та виставлення на набірному полотні роздаткового матеріалу, малюнків, креслень тощо;

5) наявність набору додаткових карток для того, щоб роздати їх учням, які раніше закінчать роботу;

6) забезпеченість школярів інших класів необхідним роздатковим матеріалом, що дозволить їм самостійно справлятися із виконанням поставлених завдань і не відволікати вчителя від роботи з іншим класом тощо.

Ефективність навчання в малокомплектній школі значною мірою залежить від планування уроків. Як показує досвід роботи кращих вчителів значну допомогу в цьому надає детальне тематичне планування на півроку. Воно робиться не окремо для кожного класу, а для всіх класів разом. У тематичному плані записуються теми кожного уроку, матеріал для повторення та для підготовки до вивчення наступних тем, вказується зміст перевірочних і контрольних робіт тощо. План рекомендується складати так, щоб у різних класах проводилися різні види навчальної роботи: вивчення нового матеріалу, закріплення нового матеріалу, практичні роботи тощо. Вчитель повинен намітити, скільки часу та на який матеріал, на якому етапі уроку буде відведено для безпосередньої роботи з учнями кожного класу. В плані слід передбачити порядок чергування самостійної роботи учнів і занять під керівництвом вчителя з дітьми протягом кожного уроку. Це дасть можливість вчителеві тримати в полі зору учнів всіх класів. У плані вчитель повинен встановити зміст і характер завдань для самостійної роботи та форми її перевірки для кожного класу. Для того, щоб успішно виконати всі ці завдання, вчитель повинен враховувати таке: а) рівень підготовки учнів кожного класу; б) їх вміння самостійно працювати; в) ступінь складності матеріалу, що вивчається; г) дидактичну мету уроку в кожному класі (вивчення нового матеріалу, закріплення вивченого, перевірка та оцінка знань, умінь і навичок учнів тощо); д) індивідуально-психологічні та вікові особливості учнів кожного класу тощо.

Як підготувати конспект уроку з математики у малокомплектній школі та яку форму він повинен мати? –аналіз методичної літератури та вивчення досвіду роботи вчителів малокомплектних шкіл дозволяють твердити, що конспект уроку з математики для комплекту, в якому навчається три класи, може мати приблизно такий вигляд (див. таблицю № 14.1.).

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)