АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ТМО оснащення навчального процесу в умовах малокомплектних шкіл

Читайте также:
 1. Cтиль керівництва: сутність, вимоги у його сучасних умовах
 2. II. Поняття соціального процесу.
 3. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ АКТИВНОГО ВЕНТИЛЮВАННЯ ЗЕРНА
 4. Аналіз ринку металів в умовах світової економічної кризи
 5. БЕЗПЕЧНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
 6. В сучасних умовах існує три основних типи соціологічних досліджень: розвідувальне (пілотне), описове та експериментально-аналітичне
 7. В умовах сучасного світу
 8. Видатки шкіл. Використання основних фондів
 9. Види юридичного процесу
 10. Визначення виробничого циклу складного процесу
 11. Вимірюваного параметру під час виробничого процесу.
 12. Вимоги до юридичного процесу та юридичної процедури

4.Досвід вчителів малокомплектних шкіл дозволяє твердити, що вони надзвичайно особливу увагу приділяють забезпеченню навчального процесу учбовим обладнанням. Це пояснюється тим, що кожна хвилина на уроці надзвичайно дорога і повинна бути використана найраціональніше. Вивчення практики роботи кращих вчителів малокомплектних шкіл дозволяє зробити висновок про те, що у кожному класі малокомплектної школи повинно бути дві дошки із шторками, найрізноманітніші технічні засоби навчання, якомога більше необхідних наочних посібників, різноманітного роздаткового матеріалу, як для загально класного користування, так і індивідуального, тощо. Разом з тим, важливо, щоб поряд із вказаним обладнанням для загальнокласного користування, у кожного школяра було таке ж індивідуальне обладнання, найрізноманітніші пам’ятки, алгоритмічні приписи, картки із завданнями для індивідуальної самостійної роботи тощо. Це дає змогу вчителеві у найкоротший час пояснити новий матеріал, проінструктувати учнів про наступну самостійну роботу, а дітям - швидше усвідомити пояснення. Для усвідомлення сутності розглядуваного питання пропонуємо студентам виконати завдання № 2 для самостійної роботи.

 

Завдання для самоконтролю та самостійної роботи студентів розділом ХІУ.

1. На основі аналізу методичної літератури та посібників для вчителів малокомплектних шкіл знайти три різних варіанти початку уроків у малокомплектній школі.

2. Проаналізувавши методичні посібники для вчителів малокомплектних шкіл подані у списку літератури, підготуйте список необхідного навчального обладнання для вивчення теми “Нумерація” курсу математики І-ІУ класів.

МОДУЛЬ ІІ. «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ НУМЕРАЦІЇ ЦІЛИХ НЕВІДЄМНИХ ЧИСЕЛ У КУРСІ МАТЕМАТИКИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ.».

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2.1. (ЗМ21): «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ НУМЕРАЦІЇ ЦІЛИХ НЕВІД’ЄМНИХ ЧИСЕЛ У МЕЖАХ СТА.».

ПЛАН.

1. Основні недоліки у знаннях, уміннях і навичках учнів при вивченні нумерації цілих невід’ємних чисел та деякі шляхи їх подолання.

2. ТМО різних методичних підходів до формування поняття натурального числа і нуля. Натуральний ряд чисел та особливості десяткової позиційної системи числення.

3. Підготовчий період та його особливості у зв’язку з навчанням шестирічних дітей.4. ТМО формування поняття натурального числа і нуля.

5. ТМО вивчення нумерації чисел першого десятка.

6. ТМО вивчення нумерації чисел другого десятка.

7. ТМО вивчення нумерації чисел 21-100.

ЛІТЕРАТУРА: основна: [1] – C. 118-127, 136-141, 150-156; [2] – С. 92-100, 140-159, 196-203; [3] – С. 52-111; [4] – С. 142-157, 203-209.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)