АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Малюнок № 13.7. Малюнок № 13.8

Читайте также:
 1. Малюнок 1 Вікно Конструктора форм
 2. Малюнок 11.3.
 3. Малюнок 11.7.
 4. Малюнок 8.4.
 5. Малюнок 8.5.
 6. Малюнок № 1.
 7. Малюнок № 1.1.
 8. Малюнок № 10.1.
 9. Малюнок № 10.3.
 10. Малюнок № 11.10.
 11. Малюнок № 11.4.
 12. Малюнок № 11.8.

 

Аналогічна робота проводиться і при утворенні інших частин із знаменниками (цей термін на цьому етапі навчання не використовується!) 3, 4, 5, 6, 7 тощо. Вчителеві слід неодмінно пам’ятати про можливість утворення неправильних уявлень. Так, для того, щоб в учнів не склалося враження про те, що третя, четверта, п’ята тощо частина є відповідно третьою, четвертою, п’ятою тощо за порядком розміщення, то слід видозмінювати розміщення таких частин як це показано на малюнку № 13.9.

Аналіз системи вправ підручників і методичних посібників для вчителів, вивчення досвіду роботи вчителів-новаторів дозволяють стверджувати, що для формування уміння учнів записувати частини спочатку використовується бесіда, а потім читання та запис частин з опорою на наочне підкріплення. Таке підкріплення слід використовувати відповідно до індивідуальних особливостей школярів доти, доки воно потрібне. ТМО такої роботи вчителя проілюструємо з допомогою малюнка № 13.10. Вчитель пропонує дітям відповісти на наступні запитання: на скільки частин поділено смужки? – на чотири. Які ці частини? – однакові. Яку частину смужки зафарбовано? – одну четверту. Як це записати? - . Що означає у цьому записі число 4? – смужку поділено на чотири рівні частини. Що означає у цьому записі число 1? – що таких частин взято одну.

 

             


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)