АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Навчальний проект для студентів спеціальності 6.010102 – початкова освіта – заочне відділення – на базі ОКР «Молодший спеціаліст» (3 р.н., початок навчання у 2009-2010 навч. році)

Читайте также:
 1. III. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ В 2012-2014 гг.
 2. Активні форми навчання під час занять із гуманітарної підготовки
 3. Анализ взаимосвязей между показателями эффективности инвестиционно-инновационных проектов и показателями эффективности хозяйственной деятельности предприятия
 4. Анализ влияния инвестиционных проектов и нововведений на изменение обобщающих показателей эффективности производственной деятельности предприятия
 5. Анализ возможности одновременного наступления на объекте инвестиционного проекта сопутствующих видов технического риска
 6. Анализ и оценка проекта СФЗ
 7. Анализ и оценка проектных рисков
 8. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции
 9. Анализ источников финансирования инвестиционных проектов
 10. Анализ проектов различной продолжительности
 11. Анализ социальной эффективности внедрения проекта.
 12. Безопасность проекта

(індивідуальні навчально-дослідні завдання)

 

№ п/п Назва (коротка характеристика змісту і вимог до виконання)
1. Індивідуальне навчально-дослідне завдання № 1. 1. Дайте характеристику теоретичних і експериментальних методів дослідження. У чому суть методу спостереження та які вимоги ставляться до його організації? Дайте характеристику бесіди та анкетування як методів методичного дослідження! 4. Схарактеризуйте мету та завдання вивчення і аналізу продуктів діяльності школярів і вчителів. Схарактеризуйте види педагогічних експериментів? У чому їх сутність? 2. Випишіть з курсу лекцій з педагогіки визначення понять «урок», «система уроків», назви типів уроків та структуру кожного з цих уроків. 3. Складіть календарний план з теми «Площа». 4. Складіть поширений план-конспект уроку з теми «Множення на розрядні числа».
2. Індивідуальне навчально-дослідне завдання № 2. На основі аналізу підручника та методичних посібників для вчителів виписати систему вправ, яка використовується при вивченні нумерації чисел у кожному концентрі, зазначивши при цьому вправи, які відмінні від тих, які використовувалися у попередній темі. Розкрити методику роботи з ними.
3. Індивідуальне навчально-дослідне завдання № 3. 1. На основі аналізу підручників з математики для 1 та 2 класів визначіть, які види задач, пов’язаних з формуванням уявлень учнів про ціну, кількість і вартість, є в них. 2. Підібрати у діючих підручниках з математики для початкових класів по одній вправі кожного виду для підготовки дітей до ознайомлення з простими текстовими задачами на множення і ділення та підготувати особистісно-орієнтовані фрагменти уроків, на яких вони вводяться.
4. Індивідуальне навчально-дослідне завдання № 4. 1. Підберіть репродуктивні методи навчання для засвоєння учнями одного з табличних випадків арифметичних дій! Підберіть у методичній літературі [1-10, 13-15 та ін.] зразок використання: а) пояснення при ознайомленні з правилом множення числа на одиницю (а●1=а); б) самостійної роботи при формуванні навичок письмового прийому множення на одноцифрове число. 2. Підберіть у методичній літературі [1-10, 13-15 та ін.] приклад використання: а) евристичних методів навчання при вивченні прийомів додавання і віднімання; б) наочних методів навчання при вивченні геометричного матеріалу. 3. Обґрунтуйте сутність підготовчої роботи перед введенням письмового прийому віднімання. На основі аналізу підручника визначити порядок введення випадків письмового віднімання. 4. На основі аналізу діючих підручників з математики для третього класу провести аналіз системи вправ, які є підготовчими до ознайомлення учнів з усними та письмовими прийомами додавання і віднімання чисел у концентрі “Тисяча”. 5. На основі аналізу системи вправ підручника “Математика 4(3)” виписати завдання для письмового додавання і віднімання абстрактних багатоцифрових чисел і розробити різні варіанти роботи з однією із них для різних за індивідуальними особливостями учнів.
5. Індивідуальне навчально-дослідне завдання № 5. 1. На основі аналізу системи вправ підручника та методичних посібників для вчителів виписати по аналогії з дією множення вправи, які використовуються для формування конкретного змісту дії ділення та описати методику роботи з кожною з них. Порівняйте системи вправ для формування конкретного змісту дій множення і ділення та вкажіть схожі та відмінні риси. 2. Підготувати фрагмент уроку, на якому пояснюється прийом ділення круглого двоцифрового числа на одноцифрове. Обґрунтуйте, що є теоретичною основою розгляду випадків ділення виду 80:20. Підберіть систему підготовчих вправ до ознайомлення учнів з цим випадком ділення. Опишіть різні варіанти ознайомлення учнів з прийомом обчислень у випадках виду 60:30. 3. Опишіть різні варіанти методики ознайомлення учнів з прийомом множення одноцифрового числа на двоцифрове. На основі аналізу підручника з математики для 3 класу і методичних посібників для вчителів проведіть класифікацію усних прийомів обчислень концентру “Тисяча” спочатку за зовнішнім виглядом чисел, а потім за теоретичною основою, що лежить в основі обчислювальних прийомів. 4. На основі аналізу підручника з математики для 4 класу та методичних посібників для вчителів виписати систему вправ, яка використовується для формування у дітей усних прийомів множення та ділення в концентрі “Багатоцифрові числа” та описати методику роботи з кожною з них. 5. Підготуйте фрагмент уроку, на якому Ви пояснюватимете алгоритм ділення багатоцифрового числа на трицифрове число з використанням особистісно-зорієнтованого підходу.
6. Індивідуальне навчально-дослідне завдання № 6. 1. Складіть математичний диктант на формування уявлень про: а) найпростіші вирази; б) вирази на дві дії першого ступеня із застосуванням дужок; в) вирази на дві дії першого і другого ступенів, знаходження числових значень яких спирається на правила порядку виконання арифметичних дій. 2. Проаналізуйте нині діючі підручники з математики для 1-4-х класів і випишіть систему вправ, яка використовується при формуванні уявлень дітей про знаходження значень виразів із змінною. 3. Проаналізувавши методичні посібники для вчителів, з’ясуйте: яка мета розгляду вправ на порівняння чисел, числа і виразу, двох виразів? 4. На основі аналізу діючих підручників виписати систему вправ, яка використовується для формування уміння розв’язувати рівняння найскладнішої структури та підготувати фрагмент особистісно-орієнтованого уроку. 5. Проаналізуйте нині діючі підручники з математики для початкових класів і випишіть п’ять задач, які потрібно розв’язати, склавши рівняння. Опишіть методику роботи над ними. Підготуйте фрагмент особистісно-орієнтованого уроку до однієї із задач. 6. На основі аналізу нині діючих підручників з математики для початкових класів знайдіть та розв’яжіть задачу, до якою можна скласти три рівняння, і подайте три варіанти міркувань.
7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання № 7. 1. На основі аналізу вимог Державного освітнього стандарту початкової освіти, навчальної програми з математики, підручників з математики для початкових класів і методичних посібників для вчителів виписати та вивчити результати, яких повинен досягти вчитель з учнями при вивченні геометричного матеріалу на кінець кожного року навчання та на кінець навчання у початковій школі. 2. Проаналізувавши зміст програми з математики для початкових класів та нині діючи підручники, встановіть, про які геометричні фігури слід сформувати уявлення дітей. На основі аналізу нині діючих підручників з математики для початкових класів відшукайте та випишіть всі види вправи, які використовуються для формування умінь учнів будувати многокутники. 3. Проаналізуйте нині діючі підручники з математики для 1-4-х класів і випишіть систему вправ, яка використовується при формуванні уявлень дітей про знаходження значень виразів із змінною.
8. Індивідуальне навчально-дослідне завдання № 8. 1. На основі аналізу методичних посібників для вчителів та підручників з математики для І-ІУ класів з’ясувати, які вправи використовуються для підготовки молодших школярів до ознайомлення із задачами на різницеве порівняння. 2. Підібрати у діючих підручниках з математики для початкових класів по одній вправі кожного виду для підготовки дітей до ознайомлення з простими текстовими задачами на множення і ділення та підготувати особистісно-зорієнтовані фрагменти уроків, на яких вони вводяться. 3. На основі аналізу методичних посібників для вчителів визначити вправи, які використовуються з метою актуалізації опорних знань, умінь і навичок учнів перед введенням задачі на збільшення числа на кілька одиниць, яка сформульована у непрямій формі. 4. На основі аналізу стабільних підручників з математики для початкових класів знайдіть і випишіть перші задачі на знаходження невідомих компонентів дій множення і ділення, що зустрічаються в них. На основі аналізу підручників з математики для початкових класів і методичних посібників для вчителів обґрунтуйте систему підготовчої роботи до ознайомлення із задачами на знаходження невідомих компонентів дій множення і ділення. Підготувати особистісно-зорієнтовані фрагменти уроків, на яких проводиться ознайомлення учнів із розв’язуванням простих задач на знаходження невідомих множника і дільника.
9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання № 9. 1. На основі аналізу підручників з математики для початкових класів відшукати в них по два приклади складених задач кожного виду кожної групи. Виписати із підручників з математики для початкових класів по одному прикладу завдань, спрямованих на формування у школярів часткових умінь загального уміння розв’язувати задачу. 2. На основі аналізу діючих підручників з математики знайти в них задачі на знаходження четвертого пропорційного, які розв’язуються способом прямого зведення до одиниці, з такими групами величин: 1) швидкість, час і відстань; 2) продуктивність праці, час роботи і виконана робота; 3) маса одного предмета, кількість предметів і загальна маса. Проаналізувавши діючи підручники з математики для початкових класів, випишіть наявні там задачі на знаходження четвертого пропорційного з різними групами величин, які розв’язуються способом оберненого зведення до одиниці, та підготуйте особистісно-зорієнтовані фрагменти уроків з їх розв’язування в класі. 3. На основі аналізу діючих підручників з математики для початкових класів виявити систему задач на пропорційний поділ, які використовуються у підручниках для формування умінь розв’язувати такі задачі.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)