АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ І ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗА РОЗДІЛОМ І

Читайте также:
 1. J Додаткові завдання
 2. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 3. Автоматизация и роботизация
 4. Алгоритм роботи командирiв щодо попередження та подолання конфлiктних ситуацiй
 5. Алгоритми роботи посадових осіб щодо профілактики суїцидальних проявів
 6. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 7. Аналіз роботи системи
 8. Б. Аварійний режим роботи трьохфазної мережі з ізольованою нейтраллю.
 9. Багатокритеріальні завдання оптимального керування
 10. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 11. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 12. Варіанти питань до модульної роботи

1. На підставі яких фактів можна стверджувати, що математична освіта найважливіший компонент загальної культури людини?

2. Що є предметом дослідження МНМ?

3. Які два шляхи оволодіння математичними знаннями, вміннями і навичками відомі?

4. Доведіть, що МНМ є наукою!

5. Які завдання МНМ?

6. Який зміст МНМ?

7. Як і коли виникла МНМ?

8. Які два види зв’язків існують між МНМ та іншими науками?

9. Чому філософія складає методологічну основу для МНМ?

10. У чому суть зв’язків між МНМ і педагогікою?

11. Як МНМ пов’язана з математикою?

12. Чому МНМ спирається на логіку?

13. У чому проявляються зв’язки між МНМ і психологією?

14. Як МНМ пов’язана з соціологією, кібернетикою?

15. Для чого потрібно вивчати МНМ?

16. Дайте характеристику теоретичних методів дослідження.

17. Дайте характеристику експериментальних методів дослідження.

18. Чому всяке дослідження повинні розпочинатися з вивчення та аналізу літератури з проблеми, яка Вас зацікавила?

19. У чому суть методу спостереження та які вимоги ставляться до його організації?

20. Дайте характеристику бесіди та анкетування як методів методичного дослідження!

21. Яка мета вивчення та аналізу продуктів діяльності школярів та вчителів?

22. Які є види педагогічних експериментів? У чому їх суть?

23. Чому цілі навчання математики поділяють на три групи? Чи є інші підходи до їх класифікації?

24. Дайте характеристику ТМО визначення загальноосвітніх цілей навчання математики!

25. Які ТМО створення цілей навчання математики у початкових класах?

26. Дайте характеристику ТМО визначення виховних цілей навчання математики!

27. У чому суть розвивальних цілей навчання математики молодших школярів?

28. Чому зміни у змісті шкільного курсу математики відбуваються нерівномірно?

29. Що заважає проведенню реформ змісту шкільної математичної освіти?

30. Чому традиційний курс математики у початковій школі перестав задовольняти сучасні вимоги?

31. Які принципи покладено в основу нині діючої програми з математики у І-ІУ класах?

32. Який матеріал складає зміст курсу математики початкових класів?

33. Який матеріал включається до арифметичної, алгебраїчної, геометричної частини курсу математики початкової школи?34. Які види величин розглядаються у курсі математики І-ІУ класів?

35. Яка мета розгляду у курсі математики початкових класів текстових задач?

36. Проаналізувати, замалювати і запам’ятати схему побудови початкового курсу математики (див. [3] - с. 9).

37. У чому суть лінійної та концентричної побудови курсу математики? Які їх переваги та недоліки?

38. Які концентри і чому саме виділені у початковому курсі математики?

39. Які закономірності можна віднести до ТМО побудови курсу математики початкової школи?

40. Які особливості побудови курсу математики І-ІУ класів?

41. Які існують три трактування принципу наступності?

42. Що таке наступність у навчанні?

43. Які сторони навчального процесу повинен охоплювати принцип наступності?

44. Які умови повинні виконуватися для здійснення наступності у викладанні математики у І-ІУ і У-УІ класах?

45. У чому проявляється наступність у навчанні математики між І-ІУ і У-УІ класами?

46. Провести порівняльний аналіз вимог до знань, умінь і навичок учнів на кінець ІУ класу та на початок У класу.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)