АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Теоретико-методичні основи визначення змісту курсу математики початкових класів: арифметичний, алгебраїчний і геометричний матеріал, величини, текстові задачі

Читайте также:
 1. I ПРОГРАМА КУРСУ
 2. III. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ К. XIX – НАЧ. XX В.»
 3. XIV. 7. Вимірювання електрорушійних сил. Застосування методу вимірювання ЕРС для визначення різних фізико – хімічних величин
 4. А) поглиблене вивчення курсу.
 5. Блок визначення мінімального або максимального значення MinMax
 6. Визначення абразивності порід
 7. Визначення беззбиткового обсягу продажів і зони безпеки підприємства
 8. Визначення ваги бурового снаряду.
 9. Визначення величини резерва сумнівних боргів на основі класифікації дебіторської заборгованості
 10. Визначення виробничого циклу складного процесу
 11. ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАДИ
 12. Визначення ВООЗ

5. За багатовікову історію школи зміст шкільної математичної освіти змінювався від навчання лічбі і знайомства з найпростішими геометричними фігурами у сиву давнину до системи математичних предметів (математика, алгебра, геометрія, початки аналізу), що склалася до ХХ століття. Розвиток змісту шкільного курсу математики відбувався нерівномірно, відповідно до темпів розвитку виробничих сил суспільства та розвитку економіки, техніки та науки. У різні періоди рух за оновлення змісту шкільної математичної освіти як у нас в країні, так і за кордоном, то затихав, то жвавішав. Остання кардинальна зміна змісту шкільного курсу математики була проведена у кінці 60-х – на початку 70-х років ХХ століття. У 1969 році початкова школа перейшла на новий зміст навчання, коли чотирирічна початкова школа була замінена трирічною. У той же час на зміну курсу арифметики, що вивчався у чотирирічній початковій школі, прийшов курс математики, в якому крім арифметики цілих невід’ємних чисел і розв'язування текстових задач розглядалися величини, деякі питання алгебри, формувалися геометричні уявлення і вводилися деякі відомості про дроби. Як відомо нині в Україні існує чотирирічна початкова школа з початком навчання у шість років. Зміст курсу математики початкових класів задається Державним освітнім стандартом початкової школи, визначено у державній навчальній програмі з математики для початкової школи та деталізується у стабільних підручниках з математики для І-ІУ класів. Курс математики початкової школи є невід'ємною органічною частиною курсу математики загальноосвітньої школи. Оскільки завдання вивчення математики у дванадцятирічній загальноосвітній школі визначаються на основі соціального замовлення держави до математичної підготовки підростаючого покоління, то мета вивчення початкового курсу математики є проекцією завдань вивчення математики у середній школі.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)