АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗА РОЗДІЛОМ ІУ

Читайте также:
 1. J Додаткові завдання
 2. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 3. Автоматизация и роботизация
 4. Алгоритм роботи командирiв щодо попередження та подолання конфлiктних ситуацiй
 5. Алгоритми роботи посадових осіб щодо профілактики суїцидальних проявів
 6. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 7. Аналіз роботи системи
 8. Б. Аварійний режим роботи трьохфазної мережі з ізольованою нейтраллю.
 9. Багатокритеріальні завдання оптимального керування
 10. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 11. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 12. Варіанти питань до модульної роботи

1. Які засоби навчання математики Ви знаєте?

2. Які особливості зошитів з друкованою основою? карток з математичними завданнями?

3. Для якої роботи можна використовувати альбоми завдань з математики? Які їх особливості?

4. Яке основне призначення методичних посібників для вчителів?

5. Хто є авторами підручників з математики для початкової школи?

6. Чому підручник вважають основним засобом навчання?

7. Які особливості підручників з математики Ви можете назвати?

8. Які основи класифікації та види наочних посібників Ви знаєте?

9. Які характерні особливості використання різних видів наочних посібників у навчанні математики?

10. Назвіть характерні особливості таких засобів навчання як інструменти, прилади, моделі! Які види інструментів Ви можете назвати? Чому при їх використанні слід звертати увагу на техніку безпеки?

11. Які прилади використовуються при вивченні нумерації чисел та дій над ними?

12. Які моделі використовуються при вивченні математики у І-ІУ класах?

13. Які характерні особливості використання різних видів таблиць у навчанні математики?

14. Що включають в себе ТЗН? Які з них найбільше використовуються при вивченні математики? У чому суть відмінностей у методиці використання діафільмів і діапозитивів, діапроекторів і кодоскопів? Які основні методичні вказівки до використання екранних засобів навчання?

15 Проведіть порівняльний аналіз таблиць в підручниках математики для різних класів чотирирічної початкової школи.

16. Складіть перелік екранних засобів навчання, які можна використовувати при вивченні геометричного матеріалу.

17. Виготовить два види абаків.

 

МОДУЛЬ І. «ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ».

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.5. (ЗМ15): «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОСОБЛИВОСТЕЙ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ У МАЛОКОМПЛЕКТНІЙ ШКОЛІ».

ПЛАН

1. Теоретико-методичні особливості організації навчального процесу малокомплектної школи.

2. Урок математики у малокомплектній школі: його місце в розкладі, поєднання з іншими уроками, особливості побудови з урахуванням навчання шестирічок.

3. Теоретико-методичні особливості керівництва самостійною роботою учнів на уроках математики у малокомплектній школі.4. Теоретико-методичні основи оснащення навчального процесу в умовах малокомплектних шкіл.

ЛІТЕРАТУРА: [1] – С. [2] – С.; [3] – С.45-52; [4] – С.; [5] -Василенко І.3. Методика викладання математики в початкових класах. - К.: Вища школа, 1971, с. 71-76; [5] -Средства обучения математике в начальных классах. //Сост.: М.И.Моро, А.М.Пышкало. – М.: Просвещение, 1981.-144 с., ил.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)