АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Малюнок № 1.1

Читайте также:
 1. Малюнок 1 Вікно Конструктора форм
 2. Малюнок 11.3.
 3. Малюнок 11.7.
 4. Малюнок 8.4.
 5. Малюнок 8.5.
 6. Малюнок № 1.
 7. Малюнок № 10.1.
 8. Малюнок № 10.3.
 9. Малюнок № 11.10.
 10. Малюнок № 11.4.
 11. Малюнок № 11.8.

Враховуючи дане нами означення, ТМО вибору саме такої побудови курсу математики слід вважати такі закономірності:

- врахування особливостей відповідної (у нашому випадку десяткової) системи числення;

- використання особливостей обчислювальних прийомів, що розглядаються у курсі математики І-ІУ класів;

- розкриття нових понять курсу математики початкової школи, пов’язаних з системою числення і арифметичними діями у кожному концентрі;

- врахування вікових можливостей молодших школярів до засвоєння математики;

- використання поступового розширення області чисел і поступового введення нових понять;

- потреби систематичного повторення і поглиблення, систематизації та узагальнення раніше набутих знань, умінь і навичок за рахунок їх застосування у нових умовах;

- розвиток кожного нового поняття у процесі його вивчення;

- розгляд схожих чи пов’язаних між собою понять курсу математики у порівнянні, зіставленні та протиставленні.

Аналіз змісту початкового курсу математики дозволяє виділити деякі особливості його побудови, а саме: концентричність, аналіз якої проведено вище; основою початкового курсу математики є арифметика цілих невід’ємних чисел і основних величин, у систему яких, по можливості, органічно включаються елементи алгебри і геометрії; елементи алгебри та геометричної пропедевтики, не складаючи окремих розділів курсу математики початкової школи, сприяють більш високому рівню засвоєння понять про число, арифметичні дії та математичні відношення; питання теорії і питання практичного характеру органічно пов’язані між собою, що створює можливості для свідомого засвоєння теоретичних знань і формування свідомих практичних умінь; математичні поняття, властивості, закономірності розкриваються у їх взаємозв’язку, причому слід мати на увазі не тільки зв’язки між різними розділами, але і зв’язки між різними поняттями одного і того ж розділу. Це дає можливість учням не тільки більш глибоко засвоїти курс, але й оволодіти тими зв’язками, які існують всередині розділів, тобто оволодіти системою знань; кожне нове поняття у процесі його вивчення отримує свій розвиток, що створює передумови для забезпечення доступності в оволодінні математичним матеріалом; всі схожі чи пов’язані між собою питання курсу математики розглядаються у порівнянні і зближено у часі (додавання і віднімання, множення і ділення). Такий підхід до побудови початкового курсу математики дозволяє попередити помилки, які допускаються учнями при розгляді подібних питань. Для того, щоб краще засвоїти особливості побудови початкового курсу математики початкової школи, потрібно виконати завдання № 36 для самостійної роботи. 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.023 сек.)