АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗА РОЗДІЛОМ ІІІ

Читайте также:
 1. J Додаткові завдання
 2. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 3. Автоматизация и роботизация
 4. Алгоритм роботи командирiв щодо попередження та подолання конфлiктних ситуацiй
 5. Алгоритми роботи посадових осіб щодо профілактики суїцидальних проявів
 6. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 7. Аналіз роботи системи
 8. Б. Аварійний режим роботи трьохфазної мережі з ізольованою нейтраллю.
 9. Багатокритеріальні завдання оптимального керування
 10. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 11. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 12. Варіанти питань до модульної роботи

1. Як обрати форми навчання? Які форми організації навчання знає історія школи?

2. Які характерні ознаки уроку як форми навчання? Що таке урок?

3. Чому відсутня єдина класифікація типів уроків? Які з них Ви знаєте? Якої Ви будете дотримуватися?

4. Які типи уроків найчастіше зустрічаються при навчанні математики молодших школярів?

5. Яку думку відносно структури уроку Ви підтримуєте і чому?

6. Яка структура комбінованого уроку математики?

7. Які особливості уроку математики у І-ІУ класах і чим вони обумовлені?

8. Які основні вимоги до результативного уроку? Як їх можна класифікувати?

9. Чому потрібна система уроків? Що під нею розуміють?

10. Які особливості дітей шестирічного віку повинен враховувати вчитель для успішного навчання математики цих школярів?

11. Які основні навчальні, виховні та розвивальні завдання вивчення математики у першому класі чотирирічної початкової школи?

12. Які зміни вносять в організацію навчання математики психологічні, вікові та індивідуальні особливості шестирічок?

13. Які вимоги ставляться до підведення підсумків гри?

14. Яких вимог до організації ігор на уроках математики повинен дотримуватися вчитель?

15. З яких етапів складається підготовка вчителя до уроку?

16. Що є основою планування навчальної роботи з математики?

17. Що таке навчальний план та навчальна програма?

18. Дайте характеристику структури навчальної програми з математики для початкових класів!

19. Що включає в себе підготовча робота вчителя напередодні навчального року?

20. Які відмінності між календарним і тематичним планом?

21. Назвіть основні розділи тематичного плану!

22. Як повинен готуватися вчитель до наступного уроку?

23. Яка схема конспекту уроку з математики?

24. Які методичні матеріали можуть стати у нагоді вчителеві при плануванні навчальної роботи?

25. Як Ви розумієте поняття "контроль", "перевірка", "оцінювання", "оцінка" і "бал"?

26. У чому суть цілей і завдань перевірки та оцінювання знань, вмінь і навичок школярів?

27. Які функції перевірки та у чому їх суть?

28. Яка суть вимог до перевірки та оцінки знань, умінь і навичок учнів?

29. Дайте характеристику різних форм і видів перевірки!30. Які існують методи перевірки знань, вмінь і навичок учнів з математики?

31. У чому суть вимог до підбору і формулювання запитань вчителя для дітей?

32. Дайте характеристику вимог до оформлення письмових робіт учнів з математики? Які вимоги до оформлення математичних записів у зошитах?

33. Які є засоби перевірки знань, умінь і навичок учнів з математики? У яких формах може проводитися оцінка результатів діяльності учнів? Чим керуються при виставленні оцінок?

34. Скільки зошитів з математики повинен мати учень початкових класів? Яких вимог повинен дотримуватися вчитель при перевірці зошитів?

35. Які особливості домашньої навчальної роботи? Які існують думки щодо наявності домашніх завдань?

36. Назвіть недоліки в організації домашньої навчальної роботи учнів! Які шляхи подолання цих недоліків?

37. Які існують види домашніх завдань для учнів початкових класів?

38. Дайте характеристику індивідуальних, групових, фронтальних, довготривалих домашніх завдань!

39. Які форми виконання домашніх завдань з математики? Коли заборонено задавати домашні завдання?

40. Як методично правильно задавати домашні завдання? На якому з етапів уроку можна задавати домашнє завдання?

41. Як перевіряти та оцінювати домашні завдання з математики?

42. Які Ви знаєте форми організації навчально-виховної роботи з математики?

43. У чому полягає відмінність між позаурочною та позакласною роботою з математики?

44. Як досягти високої результативності позаурочної роботи? позакласної роботи?

45. Які є види позакласної роботи з математики в початкових класах?

46. Назвіть вимоги до організації та проведення занять математичного гуртка! математичного ранку!

47. Як проводять математичні екскурсії?

48. Які вимоги до оформлення математичних газет?

49. Складіть календарний план з теми "Площа".

50. Складіть поширений план-конспект уроку з теми "Множення на розрядні числа".

51. Підготуйте особистісно-зорієнтоване домашнє завдання для учнів 3 класу.

52. Підберіть по три задачі-жарти, ребуси для математичної вікторини.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)