АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗА РОЗДІЛОМ ХІІІ

Читайте также:
 1. J Додаткові завдання
 2. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 3. Автоматизация и роботизация
 4. Алгоритм роботи командирiв щодо попередження та подолання конфлiктних ситуацiй
 5. Алгоритми роботи посадових осіб щодо профілактики суїцидальних проявів
 6. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 7. Аналіз роботи системи
 8. Б. Аварійний режим роботи трьохфазної мережі з ізольованою нейтраллю.
 9. Багатокритеріальні завдання оптимального керування
 10. Бюджет часу викладачів, учнів та студентів
 11. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 12. Варіанти питань до модульної контрольної роботи

1. На основі аналізу вимог Державного освітнього стандарту початкової освіти, навчальної програми з математики, підручників з математики для початкових класів і методичних посібників для вчителів виписати та вивчити результати, яких повинен досягти вчитель з учнями при вивченні геометричного матеріалу на кінець кожного року навчання та на кінець навчання у початковій школі.

2. Проаналізувавши зміст програми з математики для початкових класів та нині діючи підручники, встановіть, про які геометричні фігури слід сформувати уявлення дітей.

3. На основі аналізу нині діючих підручників з математики для початкових класів відшукайте та випишіть всі види вправи, які використовуються для формування умінь учнів будувати многокутники.

4. Проаналізувавши методичні посібники для вчителів, підготуйте особистісно-орієнтовані фрагменти уроків, на яких розглядається кожен вид вправ з формування уявлень про певний вид многокутників.

5. На основі аналізу методичних посібників для вчителів та діючих підручників з математики дайте відповіді на наступні запитання: 1. Як використовують букви латинського алфавіту для позначення геометричних фігур? 2. Як пояснити, що точки слід позначати буквами? 3. Чому відрізки позначають двома буквами? 4. Як використовують букви для позначення результатів вимірювання?

6. На основі аналізу системи вправ діючих підручників з математики для початкових класів пропонуємо знайти по одному прикладу вказаних видів задач і підготувати особистісно-орієнтований фрагмент уроку.

7. Підготуйте фрагмент уроку, на якому аналіз задачі “Два прямокутники мають однакову площу. Довжина першого прямокутника 18 см, ширина 15 см. Чому дорівнює ширина другого прямокутника, якщо довжина його 27 см?” проводиться аналітичним способом.

8. На основі аналізу методичних посібників для вчителів розробити особистісно-орієнтований фрагмент уроку, на якому відбувається порівняння частин і .

9. На основі аналізу вимог державного освітнього стандарту початкової освіти, навчальної програми з математики для І-ІУ класів і методичних посібників для вчителів виписати та вивчити вимоги до знань, умінь і навичок молодших школярів з теми “Дроби”.

10. Проаналізувавши системи вправ нині діючих підручників і методичних посібників для вчителів випишіть систему вправ, яка рекомендується для формування умінь утворювати, читати і записувати дроби. Опишіть методику роботи над кожною з них.11. Підберіть у підручнику задачу на знаходження частини числа та запишіть систему запитань для перевірки того, як учні засвоїли умову задачі.

12. Знайти у підручнику складену задачу, що включає просту задачу на знаходження дробу числа, та підготувати фрагмент уроку, на якому показано роботу вчителя з навчання учнів її розв'язувати.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)