АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ТМО підготовчої роботи до введення перших простих текстових задач на множення та ділення

Читайте также:
 1. I. ГИМНАСТИКА, ЕЕ ЗАДАЧИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
 2. I. Решение логических задач средствами алгебры логики
 3. I. Розв’язати задачі
 4. I. Ситуационные задачи и тестовые задания.
 5. II. Основные задачи и функции
 6. II. Решение логических задач табличным способом
 7. II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИ
 8. II. Цель и задачи государственной политики в области развития инновационной системы
 9. III. Решение логических задач с помощью рассуждений
 10. III. Цели и задачи социально-экономического развития Республики Карелия на среднесрочную перспективу (2012-2017 годы)
 11. IV. Определите, какую задачу взаимодействия с практическим психологом поставил перед собой клиент.
 12. IV. Розв’язати задачі

1.Ознайомлення учнів з розв’язуванням простих текстових задач на додавання та віднімання проходило вже після ознайомлення з діями додавання і віднімання. На відміну від цього перші текстові задачі на множення і ділення вперше зустрічаються саме тоді, коли дітей ознайомлюють із діями множення і ділення. Такий підхід до введення перших текстових задач на множення і ділення обумовлює специфіку ТМО навчання учнів розв'язувати текстові задачі на множення і ділення. Це спричиняється тим, що самі перші текстові задачі на множення та ділення використовуються для розкриття конкретного змісту дій множення і ділення. Отже, перші прості текстові задачі на множення і ділення з’являються тоді, коли діти вперше ознайомлюються з відповідними діями. Разом з тим, ТМО навчання учнів розв'язувати прості текстові задачі на множення і ділення передбачено підготовчу роботу до введення цих задач, ознайомлення з задачами нового виду і формування умінь учнів розв’язувати задачі кожного виду. Таким чином, робота над кожним видом задач включає три етапи: 1) підготовча робота до введення задачі певного виду; 2) ознайомлення учнів із задачами нового виду; 3) формування умінь учнів розв’язувати задачі даного виду.

ТМО навчання учнів розв’язувати прості текстові задачі на множення і ділення має багато спільних рис з відповідною роботою з навчання учнів розв’язувати прості текстові задачі на додавання і віднімання. Оскільки першими задачами на множення та ділення є задачі на розкриття конкретного змісту цих дій, то підготовча робота до ознайомлення дітей з цими видами задач має певні відмінності. Перша з них полягаєв тому, що на підготовчому етапі вказані задачі розв'язуються або на основі предметних дій, або на основі використання малюнків. Як відомо, мета підготовчого етапу полягає в тому, щоб актуалізувати опорні знання, вміння і навички та усунути зайві труднощі при ознайомленні учнів з новим матеріалом. ТМО вимагається, щоб підготовча робота спрямовувалася: на усвідомлення учнями конкретного змісту дій множення і ділення; на ознайомлення дітей з відповідною термінологією та символікою; на осмислення школярами відмінностей між діями додавання і множення, множення і ділення; на актуалізацію умінь учнів проводити аналіз задачі, записувати її розв’язання відповідно до вимог вчителя, обґрунтовувати вибір арифметичної дії; на формування в дітей умінь розв'язувати прості задачі вже розглянутих видів; на засвоєння школярами зв’язків, на основі яких вибираються дії тощо. Окрім цього вчителеві не слід забувати про те, що підготовча робота до ознайомлення дітей із кожним новим видом задач на множення і ділення має свою специфіку.Таким чином, порядок ознайомлення учнів початкових класів з простими текстовими задачами на множення і ділення обумовлюється змістом програмового матеріалу. Відповідно до цього підготовча робота до введення простих задач на множення і ділення розпочинається ще при вивченні дій додавання і віднімання. Зважаючи на те, що мета підготовчої роботи до ознайомлення з простими задачами на множення і ділення полягає в тому, щоб актуалізувати опорні знання, вміння і навички молодших школярів, усунувши тим самим зайві труднощі дітям при навчанні їх розв’язуванню задач, ми провели аналіз системи вправ підручників з математики для початкових класів і методичних посібників для вчителів. Проведена робота дозволила нам констатувати, що з метою підготовки учнів до введення простих задач використовуються такі вправи: 1) розв'язування простих задач на додавання і віднімання; 2) ознайомлення дітей з діями множення і ділення, їх символікою та термінологією; 3) розв'язування вправ на заміну додавання множенням і множення додаванням; 4) розв’язування простих задач на знаходження суми однакових доданків; 5) практичне розв’язування усних вправ без запису дії такого виду: “Візьміть 10 трикутників і розкладіть їх по два. Скільки разів по два трикутники Ви розклали?” (розв'язування таких вправ сприяє усвідомленню конкретного змісту дії ділення та готує до введення задач на ділення на вміщення. Виконуючи ці вправи, потрібно весь час з’ясовувати та застосовувати в своїй мові словосполучення "по скільки".); 6) практичне розв'язування усних вправ без запису дій виду: “Візьміть десять трикутників і розкладіть їх порівну у два ряди. Скільки трикутників у кожному ряду?” (Такі вправи розв’язуються практично ще при вивченні додавання і віднімання, сприяють усвідомленню конкретного змісту дії ділення та готують дітей до ознайомлення із текстовими задачами на ділення на рівні частини); 7) вправи на засвоєння зв'язку між діями множення і ділення (наприклад: з кожного прикладу на множення складіть два приклади на ділення; з прикладу на множення складіть приклад на ділення з вказаним дільником; перевір результат дії ділення дією множення тощо). ТМО роботи вчителями з деякими із вказаних вправ ми вже розглядали у попередніх пунктах, а з деякими будемо знайомитися у подальшому. Саме тому пропонуємо виконати завдання № 6 для самостійної роботи студентів.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)