АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Методика навчання учнів елементарним геометричним побудовам. Позначення фігур

Читайте также:
 1. VIII. Методика экспресс-диагностики педагогической направленности учителя (Ю.А. Кореляков, 1997)
 2. Активні форми навчання під час занять із гуманітарної підготовки
 3. Аналіз результатів учнів 8 класу на ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії у Житомирській області 2014 року
 4. Анатомо-физиологические особенности кожи, подкожной клетчатки, лимфатических узлов. Методика обследования. Семиотика.
 5. Анатомо-физиологические особенности органов дыхания у детей. Методика обследования. Семиотика.
 6. Анатомо-физиологические особенности органов кровообращения. Методика обследования. Семиотика.
 7. Анатомо-физиологические особенности органов пищеварения у детей. Методика обследования. Семиотика.
 8. Анатомо-физиологические особенности печени, желчного пузыря и селезенки у детей. Методика обследования. Семиотика.
 9. Анаэробная выносливость и методика ее направленного развития
 10. Аэробная выносливость и методика ее направленного развития
 11. Быстрота движений и методика ее направленного развития
 12. Быстрота простой и сложной двигательной реакций и методика их направленного развития

3. Які ж елементарні геометричні побудови виконують молодші школярі при вивченні математики? – аналіз вимог державного освітнього стандарту і програми з математики для початкових класів свідчать, що учні І-ІУ класів повинні навчитися виконувати наступні елементарні геометричні побудови:

- побудова точки;

- побудова прямої;

- побудова відрізків;

- побудова кривих;

- побудова многокутників;

- побудова кутів;

- побудова кола.

Всі вказані побудови виконуються, як правило на папері в клітинку. Для сильніших учнів з метою особистісної орієнтації навчального процесу слід використовувати побудови на нелінійованому папері.

Які вимоги ставляться до виконання геометричних побудов? – вивчення вимог методичних посібників для вчителів, аналіз діючих підручників з математики для початкових класів, досвід вчителів-новаторів дозволяють зробити висновок про формування у дітей необхідності дотримання у процесі геометричних побудов наступних вимог:

а) формування уміння правильно використовувати при побудовах олівець (тримання, нахил, натискування);

б) правильне положення руки, яка тримає лінійку чи косинець;

в) висока якість виконуваних малюнків, що включає однакову товщину ліній, охайність, чіткість тощо;

г) дотримання вказаних розмірів.

Найпростішою геометричною фігурою, яку повинні вміти будувати молодші школярі, є точка. Разом з тим, вивчення продуктів діяльності учнів початкових класів дозволяє стверджувати, що далеко не всі діти вміють правильно будувати цю фігуру. Так, значна частина учнів зображає точку у вигляді зафарбованого кружечка, що свідчить про відсутність правильних уявлень про цю геометричну фігуру. Адже, точка – це слід, який залишає олівець на папері чи місце перетину двох ліній. Саме тому, будуючи точку, школярі повинні зображати її так, як це показано на малюнку № 13.4.

Наступною геометричною фігурою, яку слід навчити будувати учнів, є відрізок. Діти ще до школи могли будувати цю фігуру, а тому їхнє уміння може бути неточним чи навіть неправильним. Саме тому завдання вчителя полягатиме в тому, щоб уточнити чи виправити наявні недоліки у побудові відрізків. Які ж етапи у формуванні уміння будувати відрізок? – аналіз системи вправ підручників з математики, методичних посібників для вчителів дозволяють зробити висновок про необхідність дотримання наступних етапів у формуванні уміння будувати відрізки:1) завдання на побудову різноманітних орнаментів чи бордюрів, які можуть виконуватися не лише на уроках математики, але й на уроках образотворчого мистецтва, трудового навчання;

2) побудова точок, як підготовча робота до побудови відрізків;

3) вправи на побудову відрізків за заданим зразком, коли його кінці співпадають з вершинами клітинки зошита;

4) завдання, в яких слід побудувати відрізок за заданим зразком, коли кінці відрізка не співпадають з вершинами кутів клітинки зошита;

5) побудова відрізка за відомою його довжиною чи за відомим співвідношенням його довжини із заданим відрізком, наприклад: побудувати відрізок довжиною 7 см; побудувати відрізок на 5 см довший, ніж даний; виміряйте довжину заданого відрізка і побудуйте відрізок у 3 рази довший;

6) вправи, основне дидактичне призначення яких полягає у формуванні уміння будувати многокутники, сторонами яких є відрізки;

7) завдання на побудову радіуса, діаметра чи хорд кола;

8) вправи на побудову кутів.

 

·    
Правильно Неправильно

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)