АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аналіз результатів учнів 8 класу на ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії у Житомирській області 2014 року

Читайте также:
 1. Алгоритм однофакторного дисперсійного аналізу
 2. АНАЛІЗ ABC-XYZ В УПРАВЛІННІ МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗАПАСАМИ
 3. Аналіз активів та пасивів підприємства
 4. Аналіз беззбитковості підприємства
 5. Аналіз бюджетного фінансування соціального захисту населення в регіоні (Калуський район, Івано-Франківська область)
 6. Аналіз валового прибутку підприємства
 7. Аналіз виконання договірних зобов’язань і реалізації продукції
 8. Аналіз використання виробничої потужності підприємства
 9. Аналіз використання матеріальних ресурсів
 10. Аналіз використання обладнання і виробничої потужності підприємства
 11. Аналіз використання технологічного обладнання
 12. Аналіз виробничого левериджу

Укладач

П. І. Щербань,методист з географії центру методичного забезпечення

загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти

Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

 

Рецензенти

Р.А. Сидорчук,вчитель географії Житомирської міської гуманітарної гімназії № 23 імені М.Й, Очерета, вчитель вищої категорії, вчитель-методист

В.П. Буданова, вчитель географії ліцею № 25 ім. М.О. Щорса м. Житомира, вчитель вищої категорії, вчитель-методист

 

Посібник призначений для вчителів географії та учнів загальноосвітніх навчальних закладів України.

 

© ЦНМІ ЖОІППО, 2014

Зміст

1. Вступ……………………………………………………………….4

 

2. Аналіз результатів учнів 8 класу на ІІІ етапі Всеукраїнської

учнівської олімпіади з географії у Житомирській області

2014 року……………………………………………………….....6

 

3. Аналіз результатів учнів 9 класу на ІІІ етапі Всеукраїнської

учнівської олімпіади з географії у Житомирській області

2014 року………………………………………………………….22

 

4. Аналіз результатів учнів 10 класу на ІІІ етапі Всеукраїнської

учнівської олімпіади з географії у Житомирській області

2014 року…………………………………………………………37

 

5. Аналіз результатів учнів 11 класу на ІІІ етапі Всеукраїнської

учнівської олімпіади з географії у Житомирській області

2014 року…………………………………………………………50

 

6. Методичні рекомендації щодо підготовки учнів до ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії………………64

 

7. Зразки завдань ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географі у Житомирській області 2014 року…………………...66

\

Вступ

 

В умовах переходу на новий Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти особливо важливим завданням освіти стає виявлення, навчання та виховання обдарованих дітей, формування творчої особистості на всіх етапах її розвитку.

З-поміж різноманітних форм і методів роботи з обдарованими учнями провідне місце займають предметні олімпіади, зокрема з географії.

Олімпіада – це одна із форм позакласної роботи, яка прилучає учнів до географії та сприяє розвитку пізнавальних інтересів учнів, обґрунтовує вибір майбутньої професії підвищує науково-методичний рівень викладання в школі.Одним із завдань географії – це допомога учням у реалізації власних здібностей. Підготовка до олімпіади розвиває здатність учнів до самоосвіти.

Олімпіада – це серйозна школа творчих змагань, що надає учням можливості перевірити свої знання та вміння, виявити оригінальність мислення, показати здібності до наукового пізнання. Олімпіада з географії є мотивацією до поглибленого вивчення предмета.

Всеукраїнські олімпіади – це своєрідна професійна школа, яка створює можливості для спілкування творчих учителів географії. Результати учнів на олімпіаді з географії показують стан, можливості, проблеми і перспективи шкільної географічної освіти, сприяють формуванню єдиних вимог до рівня підготовки учнів, змісту предмета та його науковості.

Однією із складових успіху учнів на олімпіаді з географії – є рівень володіння учителем сучасних педагогічних технологій та сприйняття нових ідей учнями.

Олімпіади – це велика відповідальність за формування в учнів предметних (географічних), міжпредметних та ключових компетентностей, що допомагає успішній реалізації особистості у сучасному житті.

Олімпіади з географії направлені на підвищення правової культури молодого покоління. Вони сприяють громадянському самовизначенню школярів через усвідомлення ними приналежності до сучасних і майбутніх успіхів держави України.

Досвід, набутий учнями в інтелектуальних змаганнях, сприяє розвитку творчих здібностей, вдосконаленню комунікативних навичок, самореалізації особистості.

Березня 2014 року на базі агрономічного факультету Житомирського національного агроекологічного університету пройшов ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії в Житомирській області.

 

У олімпіаді взяло участь 142 учасники, учні 8 – 11 класів.

Олімпіада пройшла на високому організаційному рівні. Для учасників олімпіади були створені всі умови для успішного виконання зав-дань.

‡агрузка...

У підготовці та проведенні Ш етапу олімпіади з географії брали участь працівники управління освіти і науки облдержадміністрації, Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, викладачі агрономічного факультету Житомирського національного агроекологічного університету, працівники методичних кабінетів відділів (управлінь) освітою райдержадміністрацій (міських рад), учителі географії Житомирської області.

Завдання складалися із трьох типів: творчі завдання (36 балів), завдання практичного туру (34 бали), тестові завдання (30 балів), максимальна кількість балів – 100 балів.

 

Аналіз результатів учнів 8 класу на ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії у Житомирській області 2014 року

На ІІІ етапі олімпіади з географії серед учнів 8 класів взяли участь 28 учасників.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)