АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Творчі завдання

Читайте также:
 1. III. Домашнє завдання
 2. IV. Домашнє завдання
 3. J Додаткові завдання
 4. V. Домашнє завдання.
 5. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 6. Багатокритеріальні завдання оптимального керування
 7. Вимоги до виконання практичного завдання в текстовому редакторі Microsoft Word
 8. Вирішити тестові завдання
 9. Вікова фізіологія – це самостійна наука, завданням якої є вивчення закономірностей становлення і розвитку фізіологічних функцій організму в процесі онтогенезу.
 10. Вказівки до виконання завдання
 11. Вопрос№14: Національні особливості усна народна творчість. Звичаї та обряди українського народу в XIV - першій половині XVII ст.
 12. Вступ. Предмет і завдання курсу. Культурні джерела східних слов'ян

Запитання 1. Ця країна на своєму материку займає друге місце за площею після держави, що розташована значно північніше, а за кількістю країн-сусідів не має собі рівних на континенті. Її можна було б назвати внутрішньоконтинентальною країною, якби не 40 км берегової лінії. Столиця – чотирьохмільйонне місто.

Більшу частину території країни займає западина – заболочена рівнина, утворена долинами головної річки, яка за об’ємом води, що виноситься в океан, поступається лише Амазонці. Не дивлячись на повноводність, вона судноплавна лише в середній течії. Головною причиною цього стали водоспади, названі на честь видатних мандрівників.

Східний район країни характеризується високою сейсмічністю. Тут же в зоні розломів ланцюжком простяглися «великі» озера, одне з яких найглибше на континенті. Більше половини території країни розташовано в лісовій природні зоні, в якій мешкають тварини-символи країни: «близький родич жирафи» і найкрупніша людиноподібна мавпа.

В лісах мешкають люди незвичайного племені: їх зріст всього 140-150 см – це найменші люди Землі. Основним джерелом існування для багатьох мешканців є рослинництво. Розвитку тваринництва заважає одна комаха. Визначте підкреслені об’єкти. (12 балів)

Запитання Відповідь
Країна Демократична республіка Конго (ДР Конго)
Столиця Кіншаса
Головна річка Конго
Водоспади Стенлі
Лівінгстона
Назва розлому Великий (Східно-) Африканский розлом/ рифт/грабен
Найглибше озеро Танганьїка
Природна зона Вологі екваторіальні ліси/гілея/
«Близький родич» жирафа Окапі
Найбільша людиноподібна мавпа Горила
Плем’я Пігмеї
Комаха Муха-цеце
Найбільша за площею країна материка Алжир

 

№ п/п Рівні Кількість відповідей Відсотки, %
1. Початковий рівень (1 – 3 бали)
2. Середній рівень (4 – 6 балів)
3. Достатній рівень (7 – 9 балів)
4. Високий рівень (10 – 12 балів)

 

Максимальний результат – 8,5 бала.

Мінімальний результат – 0 балів.

Середній результат – 3,2 бала.

Запитання 2. Проаналізуйте й поясніть, які чинники вплинули на формування висотної ландшафтної поясності в межах Карпатських і Кримських гір, та порівняйте ландшафтні комплекси їхніх схилів. (12 балів)Відповідь:

Висотна поясність залежить насамперед від положення гір у системі широтних зон, висоти над рівнем моря, експозиції схилів

 

Висотні пояси Українських Карпат:

1.Передгірний лісостеп:

а) із дуба скельного;

б) із дуба звичайного, граба, бука, з домішкою ялиці.

2. Підгірний і низькогірний пояс широколистяних, переважно дубових лісів:

а) із дуба скельного, з домішкою граба і бука;

б) із дуба звичайного, граба, бука, ялиці.

3. Низькогірний і середньогірний пояс переважно букових лісів:

а) майже виключно із бука;

б) із бука, з домішкою ялиці і ялини.

4. Середньогірний пояс хвойних, переважно ялинових лісів (у нижній частині – із домішкою ялиці і бука).

5. Субальпійський пояс полонин (ялинове рідколісся і криволісся, чагарники-стелюхи, високі різнотравні луки).

6. Альпійський пояс полонин, льодовикових карів (низькотравні і мохові луки, чагарнички).

 
 

 

 


Висотні пояси Кримських гір:

1. Передгірний лісостеп – поєднання лісів із дуба звичайного і різнотравно-типчаково-ковилових степів.

2. Підгірний і низькогірний пояс дубових лісів і шибляків:

а) із переважанням дуба пухнастого;

б) із дуба скельного.

3. Низько- і середньогірний пояс широколистяних, переважно букових лісів із домішкою граба.

4. Яйли:

а) луки і лучні степи (у західному Криму);

б) степи злакові і напівпустельні (у східному Криму).

5. Крутосхили з лісами із сосен:

а)крючкуватої, з домішкою бука;

б) кримської (Палласа).

6. Передгірний пояс низьких дубово-ялівцевих лісів і чагарників-шибляків, з домішкою вічнозелених рослин (перехідний до сухих субтропіків).

 
 


№ п/п Рівні Кількість відповідей Відсотки, %
1. Початковий рівень (1 – 3 бали)
2. Середній рівень (4 – 6 балів)
3. Достатній рівень (7 – 9 балів)
4. Високий рівень (10 – 12 балів)

 

‡агрузка...

Максимальний результат – 9 балів.

Мінімальний результат – 0 балів.

Середній результат – 2,7 бала.

Запитання 3. Сьогодні в багатьох країнах світу гостро стоїть питання забезпеченості мінеральними та водними ресурсами. Єдиний континент, де вони практично ще не розроблялися, – Антарктида, яка відіграє найважливішу роль у збереженні природи Землі. У чому полягає небезпека використання природних багатств Антарктиди? Відповідь обґрунтуйте. (12 балів)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)