АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розгляньте схеми й визначте, яка із них відображає процес, що формує в Україні взимку мінливу вітряну погоду з відлигами й опадами

Читайте также:
 1. Агрохімічна служба в Україні у радянські часи
 2. Адміністративна реформа в Україні
 3. Арифметичні схеми.
 4. Блок завдань №1: Заповнити схеми і таблиці
 5. Блок-схеми алгоритмів
 6. Вигнання військ блоку фашистських держав в Україні 1943-1944
 7. Види виборчих систем.Виборча система в Україні
 8. Види місцевих податків і зборів в Україні
 9. Види умовних знаків топографічних карт, які видаються в Україні, пояснювальні підписи та цифрові позначення.
 10. Визначте період року, коли в Україні найчастіше спостерігаються циклони.
 11. Виникнення і розвиток братських шкіл в Україні
 12. Виникнення і розвиток вікової психології в Україні

 
 


А Б В Г

 

 


27. Визначте, за яким азимутом потрібно повертатися учням з прогулянки додому, якщо вони постійно йшли за азимутом 85°?

А95° В145°

Б 265° Г280°

 

 


28. Визначте водний об’єкт України, площа водної поверхні якого залежить від напряму і швидкості вітру:

А Сиваш В Синевір

Б Ялпуг Г Тилігульський лиман

 

 

 

 


У назві якого літературного твору вказано неіснуючий мінерал?

А «Голубий карбункул» А. К. Дойля

Б «Гранатовый браслет» О. І. Курпіна

В «Місячний камінь» У. Коллінз

Г «Малахітова шкатулка» П. Бажова

 

 


30. Азональними типами ґрунтів в Україні є:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)