АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Укажіть місце, де могли першими побачити промінь сонця XXI століття вибагливі туристи

Читайте также:
 1. Боротьба Хунського Китаю проти хунну в ІІІ– ІІ століттях до н. е.
 2. Випишіть військові операції часів Першої світової війни (укажіть хронологічні межі), які відбувалися на Україні. Зазначте час їх проведення.
 3. Державна національна програма “Освіта” (“Україна XXI століття”)
 4. Документ 8.8. А что, если бы обезьяны могли говорить?
 5. Драматургія і розвиток аматорського й професійного театру в Україні XIX століття.
 6. Етика ХІХ століття
 7. Етика ХХ століття
 8. Зародження та розвиток методики викладання математики у 18-19 століттях.
 9. И если б не было любви, Любви Христа, мы б не смогли Иметь надежду, вечно жить И, как Спаситель, всех людей любить.
 10. Изучение гидрологических условий края. Реки и озёра Беларуси – важнейшие туристические ресурсы.
 11. Интернет-технологии электронной коммерции при продвижении туристических и гостиничных услуг.
 12. Історичний епос та козацькі літописи другої половини XVII століття

А острів Рудольфа (Земля Франца Іосифа)

Б Земля Аделі (берег Антарктиди)

В острів Врангеля

Г острів Північний (Нова Зеландія)

 


Продукт, що передається трубопроводом Тольятті-Горлівка-Одеса

А газ В нафта

Б вугілля Г аміак

 


На карті світу масштабу 1:30 000 000 Україна займає площу

А 603,7 см2 В 60,37 см2

Б 6,7 см2 Г 6037 см2

 

 


Визначте період року, коли в Україні найчастіше спостерігаються циклони.

А з травня по вересень В з листопада по березень

Бз серпня по грудень Г з березня по червень

14. Назвіть місто України, де висота Полярної зорі над горизонтом становить 45°.

АЧернігів В Херсон

БХарків Г Севастополь

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)