АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Творчі завдання. 1. Важливою складовою знань про нашу планету є знання в галузі геології

Читайте также:
 1. III. Домашнє завдання
 2. IV. Домашнє завдання
 3. J Додаткові завдання
 4. V. Домашнє завдання.
 5. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 6. Багатокритеріальні завдання оптимального керування
 7. Вимоги до виконання практичного завдання в текстовому редакторі Microsoft Word
 8. Вирішити тестові завдання
 9. Вікова фізіологія – це самостійна наука, завданням якої є вивчення закономірностей становлення і розвитку фізіологічних функцій організму в процесі онтогенезу.
 10. Вказівки до виконання завдання
 11. Вопрос№14: Національні особливості усна народна творчість. Звичаї та обряди українського народу в XIV - першій половині XVII ст.
 12. Вступ. Предмет і завдання курсу. Культурні джерела східних слов'ян

1. Важливою складовою знань про нашу планету є знання в галузі геології. Знати основи цієї науки потрібно кожній людині для того, щоб розуміти історію розвитку природи – вкрай необхідна й важлива ланка наукового світогляду. Охарактеризуйте геологічну будову України. Необхідно врахувати важливість геологічних знань на сучасному етапі розвитку економіки країни. (12 балів)

ВідповідьА) Геологічні процеси, що відбувалися в архейську і протерозойську еру. Корисні копалини, які утворилися в цей період, та їх поширення на території України. (2 бали)

Б) Геологічні процеси, що відбувалися у палеозойську еру. Корисні копалини, які утворилися в цей період та їх поширення на території Украї-ни. (2 бали)

В) Геологічні процеси, що відбувалися у мезозойську еру. Корисні копалини, які утворилися в цей період та їх поширення на території України. (2 бали)

Г) Геологічні процеси, що відбувалися у кайнозойську еру. Корисні копалини, які утворилися в цей період та їх поширення на території України. (2 бали)

Д) Значення корисних копалин України у розвитку економіки Украї ни. (4 бали)

 

 

№ п/п Рівні Кількість відповідей Відсотки, %
1. Початковий рівень (1 – 3 бали)
2. Середній рівень (4 – 6 балів)
3. Достатній рівень (7 – 9 балів)
4. Високий рівень (10 – 12 балів)

Максимальний результат – 11 балів.

Мінімальний результат – 0,5 бала.

Середній результат – 3,7 бала.

Міжнародна трудова міграція в кінці XX – на початку XXI століття стала важливою складовою глобалізаційних процесів у світовій економіці. Зробіть аналіз і науково обґрунтуйте висновки з приводу проблеми міграційного процесу як складової міжнародного ринку робочої сили. (12 балів)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.057 сек.)