АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ТМО вибору методів навчання відповідно засобам навчання

Читайте также:
 1. Аварійний (ловильний) інструмент для обертальних методів буріння.
 2. Активні форми навчання під час занять із гуманітарної підготовки
 3. Бути моральним — означає жити відповідно до звичаїв своєї країни». М.Гегель
 4. Веб-документ як реалізація структурованого документу засобами мови HTML
 5. Вибір методів навчання
 6. Виробничі можливості в економічній системі та проблема економічного вибору
 7. Відповідно до цього під змістом Світового Розуму стали розуміти Христа, Світової
 8. Вікова періодизація за періодами навчання (соціальний принцип)
 9. Для студентів всіх спеціальностей та форм навчання
 10. Догматичне навчання —
 11. ДОСТУП ДО ВІРТУАЛЬНИХ МЕТОДІВ ЧЕРЕЗ ВКАЗІВНИКИ__________________________________
 12. ДОСТУП ДО ЗВИЧАЙНИХ МЕТОДІВ ЧЕРЕЗ ВКАЗІВНИК___________________________________

5. На сучасному етапі розвитку школи у розпорядженні вчителя є цілий арсенал засобів навчання: підручники, зошити з друкованою основою, альбоми завдань з математики, різноманітні таблиці, картки завдань з математики, певні технічні засоби контролю та навчання, прилади, інструменти тощо. Саме тому, вчитель повинен чітко уявляти ТМО відбору засобів навчання та їх вплив на вибір методів навчання. Наявність або відсутність певних засобів навчання у розпорядженні вчителя обумовлює вибір і спрямованість використання обраних методів навчання. Сучасні підручники з математики побудовані поурочно, розкривають та уточнюють вимоги програми, визначають систему вивчення матеріалу, вміщують вправи для роботи у класі і вдома та для самостійної роботи, вправи з логічним навантаженням тощо. Все це спричиняє використання різноманітних методів навчання. Розглянемо для прикладу урок математики у другому класі чотирирічної початкової школи на с.18-19 у підручнику М.Богдановича. Аналіз системи вправ цих сторінок підказує необхідність використання: 1) наочних методів навчання при виконанні вправ №№ 92, 94, 96, 97; 2) словесних методів навчання при поясненні розв’язування вправи № 94; 3) практичних методів навчання при виконанні вправ №№ 96, 98; 4) самостійної роботи при виконанні вправ №№ 92, 93, 96, 98, 99, 100.

На даний час у розпорядженні вчителя є зошити з друкованою основою з математики для кожного класу. Їх наявність дозволяє вчителеві широко використовувати самостійну роботу, як один із методів навчання. Система вправ таких зошитів дозволяє використовувати наочні та практичні (див. наприклад, [32-33, 36-39, 44, 54, 58, 59, 67, 68, 113-115, 122]) методи навчання. Представлений у вказаних посібниках матеріал надає можливості для організації особистісно-орієнтованої та диференційованої роботи з різними групами учнів. Альбоми завдань з математики [2, 12, 16], якщо вони є у вчителя, дозволяють йому з допомогою наочних методів навчання ознайомлювати дітей з новим матеріалом, закріплювати його, організовувати самостійну роботу, розвивати логічне мислення, формувати обчислювальні навички, геометричні уявлення та уміння розв’язувати задачі. Слід зауважити, що залежно від рівня підготовленості класу перевагу можна надавати репродуктивним чи продуктивним методам навчання.Удосконалення методів навчання, поступова зміна змісту і цілей навчання математики молодших школярів висовували вимоги до використання таблиць у процесі вивчення математики учнями І-ІУ класів. Якщо спочатку таблиці використовувалися як ілюстративний матеріал (наочні, репродуктивні методи навчання), то зараз таблиці можуть використовуватися і для евристичної бесіди, і для самостійної роботи школярів, тобто вчитель має змогу використовувати і продуктивні, і евристичні методи навчання. Видані протягом останнього десятиліття картки з математичними завданнями [36, 40, 77-79, та ін.], диференційовані завдання з математики [26, 27, 31, 62 та ін.], завдання до підручників [36, 54, 122 та ін.], поява нових технічних засобів навчання, у тому числі і комп’ютерів, спричиняють необхідність використання найрізноманітніших методів навчання.

Подальше вдосконалення теорії та практики добору методів навчання багато у чому пов’язане з дослідженнями педагогічних можливостей, закладених у сучасних засобах навчання, та розробкою нових засобів. Названі проблеми відкривають широкий простір для дослідницької роботи, як студентів, так і вчителів. Таким чином, залежно від наявних засобів навчання вчитель обирає відповідні методи навчання. У процесі такої роботи він повинен враховувати особливості наявних засобів навчання; призначення відповідних дидактичних матеріалів і оснащення навчального процесу; методику використання засобів навчання, що є у розпорядженні вчителя; особливості та призначення обраних методів навчання; наявність узгодженості між використовуваними засобами навчання і методами навчання. Крім цього, слід враховувати особливості класу, власний стиль роботи, психологічні та вікові особливості школярів тощо.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)