АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗА МОДУЛЕМ ІУ

Читайте также:
 1. J Додаткові завдання
 2. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 3. Автоматизация и роботизация
 4. Алгоритм роботи командирiв щодо попередження та подолання конфлiктних ситуацiй
 5. Алгоритми роботи посадових осіб щодо профілактики суїцидальних проявів
 6. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 7. Аналіз роботи системи
 8. Б. Аварійний режим роботи трьохфазної мережі з ізольованою нейтраллю.
 9. Багатокритеріальні завдання оптимального керування
 10. Бюджет часу викладачів, учнів та студентів
 11. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 12. Варіанти питань до модульної контрольної роботи

1. Розробіть фрагмент особистісно-зорієнтованого уроку для випадку таблиці № 9.1.

2. Розробіть фрагмент особистісно-зорієнтованого уроку для ознайомлення учнів з квадратним дециметром, квадратним метром.

3. На основі вивчення альтернативних підручників з математики для початкових класів провести порівняльний аналіз системи вправ, яка використовується в них для формування уявлень учнів про місткість і літр.

4. На основі аналізу підручників з математики для 1 та 2 класів визначіть, які види задач, пов’язаних з формування уявлень учнів про ціну, кількість і вартість, є в них.

5. Розробити фрагменти особистісно-зорієнтованих уроків для роботи над вправами 1, 4, 5, 8, 14 і 15.

6. На основі аналізу діючої програми з математики встановити послідовність ознайомлення учнів з одиницями часу.

7. Підготуйте особистісно-зорієнтований фрагмент уроку, на якому ознайомлюватимемо учнів з добою, годиною, хвилиною, секундою.

8. Підготуйте фрагмент уроку, на якому діти ознайомлюються з алгоритмами виконання дій віднімання складених іменованих чисел, дій множення і ділення складеного іменованого числа на натуральне число.

9. Підготуйте особистісно-орієнтовані фрагменти уроків, на яких розв'язуються вправи третього і четвертого виду.

 

МОДУЛЬ У. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ РОЗВ'ЯЗУВАТИ ТЕКСТОВІ ЗАДАЧІ.

ЗМІСТОВЕНИЙ МОДУЛЬ 5.1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ УЧНІВ РОЗВ'ЯЗУВАТИ ПРОСТІ ЗАДАЧІ НА ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ.

ПЛАН

1. Типові недоліки у формуванні умінь учнів розв'язувати текстові задачі та ТМО їх особистісно-зорієнтованого подолання.

2. Різні трактування поняття “текстова задача”. Функції та система текстових задач курсу математики початкових класів. Типи та види задач, їх розміщення у стабільних підручниках з математики для початкових класів. Прості та складені текстові задачі, їх різні класифікації.

3. ТМО загальних прийомів роботи над текстовими задачами з молодшими школярами.

4. ТМО підготовчої роботи до ознайомлення з першою простою текстовою задачею.

5. ТМО ознайомлення учнів з першою простою текстовою задачею.

6. ТМО навчання учнів розв'язувати прості задачі на додавання і віднімання.ЛІТЕРАТУРА: основна: [1] – с. 243-276; [2] – с. 122-239; [3] – с. 173-248; [4] – с. 96-142; додаткова: [1] – Богданович М.В. Методика розв'язування задач у початковій школі. – К.: Вища школа, 1990. [2] - Свечников А.А. Решение математических задач в курсе математики І-ІІІ классов. - М.: Просвещение, 1976.[3] – Скаткин Л.Н. Решение простых и составных арифметических задач. – М.: Учпедгиз, 1956.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)