АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ТМО формування уявлень учнів про функціональну залежність

Читайте также:
 1. Автоматизовані системи управління процесом розформування составів на сортувальних гірках
 2. Аналіз результатів учнів 8 класу на ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії у Житомирській області 2014 року
 3. Бюджет часу викладачів, учнів та студентів
 4. Взаємодії в екологічних системах. Принципи формування екосистем
 5. Види оцінювання навчальних досягнень учнів
 6. Воєнно-економічна політика України в умовах формування ринкових відносин та конверсії ОПК.
 7. Господарський розвиток періоду формування світових цивілізацій.
 8. Громадянське виховання – це виховна діяльність школи, сім’ї і громадськості спрямована на формування громадянської культури вихованців.
 9. Державний бюджет. Формування доходів Державного бюджету.
 10. Екологічне виховання учнів.
 11. Економічна думка періоду формування світових цивілізацій.
 12. Економічне виховання учнів.

6. Чи можна в курсі математики початкової школи проводити пропедевтичну роботу з формування уявлень молодших школярів про функціональну залежність? – так, бо курс математики початкових класів має певні можливості для роботи з формування уявлень учнів про функціональну залежність. Аналіз вправ нині діючих підручників з математики для початкових класів дозволяє твердити, що для формування уявлень дітей про змінні та сталі величини, про функціональну залежність таких величин є всі можливості, бо наявна наступна система вправ:

· вправи, які пов’язані з величинами та зв’язком між ними. Це швидкість, час, відстань, ціна, кількість, вартість, маса одного предмета, кількість предметів, загальна маса тощо;

· завдання на знаходження значення виразів із змінною;

· розв’язування задач з пропорційними величинами;

· вправи, пов’язані із спостереженням за змінною результату арифметичних дій залежно від зміни їх компонентів;

· завдання, пов’язані із спостереженням за прямо пропорційними величинами;

· вправи, пов’язані із спостереженням за обернено пропорційними величинами;

· завдання, пов’язані із спостереженням за лінійною залежністю величин;

· ознайомлення із способами задання функцій без введення цієї термінології, зокрема діти неявно в курсі математики 1–4-х класів знайомляться з трьома із чотирьох способів задання функціональної залежності, а саме з табличним, аналітичним і словесним;

· вправи, пов’язані із використанням букв для запису компонентів і результатів, арифметичних дій, наприклад: а·0=0, а·1=а;

· буквене позначення зв’язків між компонентами та результатами арифметичних дій а·в=с, а:с=?, с:в=?;

· використання букв для запису арифметичних дій а+в=в+а тощо.

У чому ж полягає завдання вчителя при виконанні названих завдань? – мета роботи вчителя із вказаними вправами полягає в тому, щоб він звертав увагу учнів: 1) на відповідні зв’язки і залежності; 2) не вимагав від дітей використання відповідної символіки і термінології, хоча в своїй мові й в мові учнів можуть використовуватися терміни: “залежність”, “змінна”, “змінна величина”, “стала величина” тощо.

Коли ж відбувається ознайомлення школярів із деякими функціональним залежностями та способами їх задання? – вперше діти ознайомлюються із прямо пропорційною, обернено пропорційною та лінійною формами залежності величин і способами їх задання при розгляді вправ такого виду:1) 24 т силосу витрачали щодня по 2 тони. На скільки днів вистачить силосу, якщо його витрачати щодня по 6 т? Записавши розв’язання цієї задачі: 1) 24:2=12 (дн.); 2) 24:6=4 (дн.), слід звернути увагу дітей на те, що між кількістю днів і кількістю силосу існує певна залежність. Зробити це слід у процесі бесіди: у скільки разів збільшилась кількість витраченого за день силосу? – у 6:3=2 рази. Збільшилася чи зменшилася кількість днів, на які вистачить всього силосу? – зменшилася. Як визначити у скільки разів? – 12:4=3 рази. Який висновок можна зробити? - якщо кількість витраченого силосу збільшується у три рази (6:2=3), то кількість днів, протягом яких витрачатимуть силос, зменшується у 3 рази (12:4=3);

2) розгляд різноманітних таблиць, коли відбувається ознайомлення з табличним способом задання функцій, наприклад дивися таблицю № 12.10.;

3) ознайомлення із лінійною залежністю відбувається при виконанні вправ виду: а) обчисліть значення виразу 7в+5; б) побудуйте таблицю для значень виразу 7в+5, якщо в=0, 1, 2, 3, 4, ... 9; в) розв’язування задач виду: вага курки 2 кг, а гуски 7. Яка вага 5 курок і 1 гуски? (2·5+7=17). При роботі з вказаними вправами слід звертати увагу на характер залежності між величинами, на зміну числових даних і на їх порівняння;

4) ознайомлення із прямою та оберненою залежністю величин відбувається при розв’язуванні задач, в яких розглядаються такі групи величин: ціна, кількість, вартість; швидкість, час, відстань; маса одного предмета, їх кількість та загальна маса тощо.

 

Таблиця № 12.10.

 

А
В
а+в 24+12 24+8    
а-в 24-12 24-8    
а ●в 24●12 24●8    
а::в 24:12 24:8    

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)