АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ТМО розвитку просторових уявлень та уяви учнів

Читайте также:
 1. Альтернативні моделі розвитку. Центральна проблема (ринок і КАС). Азіатські моделі. Європейська модель. Американська модель
 2. Б процес збільшення і розвитку приміської зони великих міст
 3. Ви никнення й розвитку виробничих відносин, виокремлення в способі
 4. Вибір стратегії соціально-економічного розвитку України
 5. Вивчення витоків рухливих ігор, обґрунтування закономірностей їх розвитку.
 6. Визначення тенденції розвитку.
 7. Виникнення економічної теорії та основні етапи її розвитку.
 8. Висвітлить класичний етап в розвитку соціології – 15 б.
 9. Відновлення репресій у 60-70-х рр. ХХ ст. Їх наслідки для розвитку культури.
 10. Вікова фізіологія – це самостійна наука, завданням якої є вивчення закономірностей становлення і розвитку фізіологічних функцій організму в процесі онтогенезу.
 11. Вопрос№17: Національні особливості розвитку українського музичного та театрального мистецтва в XIV - першій половині XVII ст.
 12. Вопрос№23: Характерні риси розвитку української літератури в другій половині XVII - XVIII ст.

4. Що ж таке уява і уявлення учнів?Вивчення досвіду роботи вчителів початкових класів свідчить, що досить часто помилки в їхній роботі обумовлюються нерозумінням суті тих завдань, які ставляться перед ними, або неправильним тлумаченням понять, які необхідно сформувати у процесі викладання математики. Саме з огляду на сказане спробуємо з’ясувати сутність понять “уява” та “уявлення”. Як відомо, під уявою розуміють психічну діяльність, яка полягає у створенні уявлень і мислених ситуацій, які ніколи в цілому не сприймалися людиною в дійсності. Уява – це змальований в думках образ чого-небудь. Отже, уява – це здатність змальовувати собі в думках відповідно до своїх знань і бажань різні життєві ситуації, людей, предмети, явища та ін., не бачені досі. У свою чергу уявлення – це розуміння, знання чогось, що базується на життєвому досвіді. Таким чином, якщо уява – це процес, то уявлення – це результат діяльності. Виходячи із такого розуміння вказаних понять, спробуємо знайти відповідь на наступне запитання.

Якій же діяльності зі створення просторової уяви слід навчити учнів та яких результатів з формування просторових уявлень повинен досягти вчитель при викладанні математики у початкових класах, зокрема при вивченні геометричного матеріалу? – аналіз вимог державного освітнього стандарту початкової школи, навчальної програми з математики та методичної літератури, вивчення досвіду роботи вчителів-новаторів дозволяють стверджувати, що одним із основних завдань вивчення геометричного матеріалу у початкових класах є розвиток просторової уяви та уявлень молодших школярів і формування уявлень про найпростіші геометричні фігури. Результатом проведеної вчителем роботи мають бути вміння учнів:

· орієнтуватися на площині та у просторі (під, над, між, вище, нижче, праворуч, ліворуч тощо);

· відшукати передбачені програмою для вивчення геометричні фігури як серед інших геометричних фігур, так і в оточуючій дійсності;

· схарактеризувати елементи найпростіших геометричних фігур;

· сприймати й аналізувати сприйняті готові геометричні образи;

· відтворити в уяві та з допомогою побудови, малювання, вирізування чи моделювання вивчені геометричні образи тощо.

Які ж методи та форми роботи сприяють виконанню завдань з формування в учнів геометричних уявлень та уяви? – відповідно до ТМО навчання та проведених методичних досліджень при формуванні просторових уявлень та уяви учнів слід використовувати:· особистісно-орієнтований підхід до організації навчального процесу, бо сформованість просторових уявлень і уяви дітей молодшого шкільного віку надзвичайно різноманітна;

· спостереження школярів за геометричними фігурами;

· практичні роботи з вивчення властивостей фігур на їхніх моделях;

· побудову геометричних фігур;

· розв'язування задач на розпізнавання геометричних фігур, поділ їх на частини та складання фігур із заданих частин;

· операції з геометричними фігурами, при виконанні яких слід широко використовувати прийоми матеріалізації геометричних образів і співставлення та протиставлення;

· розв'язування задач геометричного змісту на виявлення властивостей геометричних фігур, на знаходження периметру та площі;

· прийом моделювання тощо.

Яка ж система вправ використовується для формування просторових уявлень та уяви учнів? – аналіз системи вправ підручників з математики для початкових класів і методичної літератури для вчителів дає підстави стверджувати, що з цією метою використовуються принаймні наступні види вправ:

· на розпізнавання геометричних фігур, серед яких можна виділити принаймні три підгрупи: а) на розпізнавання окремої геометричної фігури; б) на відшукання вказаної геометричної фігури серед заданих; в) на розпізнавання геометричної фігури, яка є частиною іншої геометричної фігури (приклади всіх задач представлено у таблиці № 13.1.);

Таблиця № 13.1.

 
 

 

           
   
     

 

 
 
 

 

 

Яка це фігура? Скільки трикутників є на малюнку? Скільки трикутників є на малюнку?

 

· на моделювання геометричних фігур, серед яких можна виділити завдання на моделювання за поданим зразком чи за назвою фігури;

· на побудову геометричних фігур, серед яких виділяють принаймні наступні групи: а) на побудову за поданим зразком; б) на побудову за заданими розмірами; в) на побудову вказаної геометричної фігури;

· розв'язування текстових задач геометричного змісту, серед яких найпоширенішими є на знаходження периметра та площі.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.018 сек.)