АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Теоретико-методичні основи визначення завдань навчання математики в І-ІУ класах

Читайте также:
 1. XIV. 7. Вимірювання електрорушійних сил. Застосування методу вимірювання ЕРС для визначення різних фізико – хімічних величин
 2. Активні форми навчання під час занять із гуманітарної підготовки
 3. Блок визначення мінімального або максимального значення MinMax
 4. Блок завдань №1: Заповнити схеми і таблиці
 5. Блок завдань №4: Тести
 6. Варіанти завдань
 7. Варіанти завдань до виконання структурних схем
 8. Вибір методів навчання
 9. Визначення абразивності порід
 10. Визначення беззбиткового обсягу продажів і зони безпеки підприємства
 11. Визначення ваги бурового снаряду.
 12. Визначення величини резерва сумнівних боргів на основі класифікації дебіторської заборгованості

4. Школа є соціальним інститутом, який на протязі всієї історії людства виконував замовлення суспільства або окремих його груп на підготовку підростаючого покоління. Саме тому теоретико-методичні основи (надалі замість терміна «теоретико-методичні основи» будемо використовувати абревіатуру «ТМО») вибору цілей навчання повинні враховувати соціальне замовлення. Отже, ТМО вибору цілей навчання математики молодших школярів базуються на вимогах суспільства до навчання, розвитку та виховання підростаючого покоління. Шкільний курс математики - це, з одного боку, органічна частина системи навчальних предметів у школі, а з другого - це педагогічно відібрана і методично опрацьована система математичних знань, умінь і навичок, задач, теорій, ідей і методів науки математики. Це означає що ТМО вибору цілей навчання математики ґрунтуються на закономірностях розробки цілей національної школи України на сучасному етапі розвитку суспільства. Слід також не забувати, що цілі навчання будь-якого предмета, у тому числі і математики, у школі можуть піддаватися певним змінам залежно від завдань, які ставить перед собою сучасне суспільство.

Курс математики середньої школи є методично опрацьованою частиною науки математики. Саме тому ТМО визначення цілей вивчення математики повинні враховувати потреби сучасного стану розвитку цієї науки. Так, уже в сучасних підручниках з математики для початкової школи використовуються моделювання, алгоритми, елементи інформатики та програмування тощо. Із курсу педагогіки Вам відомо, що навчання у сучасній школі виконує три функції: загальноосвітню, виховну і розвивальну. Цілком природно, що порядок їх слідування далеко не хаотичний. Відповідно до функцій навчання цілі вивчення математики також слід поділити на три групи. Разом з тим, у методичній літературі зустрічається поділ цілей навчання математики на такі: загальноосвітні чи освітні, виховні, практичні чи практично-прикладні (Г.Бевз, О.Власенко, Ю.Колягін, М.Метельський та ін.). Детальний аналіз характеристики різних груп цілей дозволяє зробити висновок про те, що відмінності носять скоріше термінологічний характер, ніж різняться за суттю відповідних понять. Отже, ТМО визначення цілей навчання математики слід поділити на три групи: ТМО визначення освітніх цілей навчання математики молодших школярів; ТМО визначення розвивальних цілей вивчення математики учнями І-ІУ класів; ТМО визначення виховних цілей навчання математики молодших школярів. Підґрунтям для їх створення є закономірності, якими користуються при виборі загальних цілей навчання, розвитку та виховання з врахуванням специфіки математики як науки, її ролі та місця у системі наук, техніці і виробництві, її значення у житті суспільства.Початкова школа вже давно перестала бути замкненою ланкою у системі освіти, а тому курс математики І-ІУ класів є органічною частиною курсу математики середньої школи. Вчителеві, працюючи у початкових класах, потрібно знати і враховувати ті завдання, які стоять перед навчанням математики у середній школі, бо це дасть змогу правильно оцінити роль початкового навчання у розв’язанні цих завдань. Саме тому ТМО визначення освітніх, розвивальних і виховних цілей навчання математики молодших школярів ґрунтуються на закономірностях вибору відповідних цілей вивчення математики у середній школі. Адже багато питань програми з математики для середньої школи учні початкових класів повинні засвоїти у такій формі, щоб ці знання стали надбанням школярів на все життя. Деякі знання вводяться з метою підготовки до детального їх розгляду у наступних класах.

Ми будемо на боці тих науковців, які всі завдання вивчення математики у початкових класах також поділяють на три групи: 1) освітні завдання, сутність яких полягає в тому, щоб озброїти учнів певним колом математичних знань, умінь і навичок; 2) виховні завдання, які полягають в тому, що в процесі вивчення математики займатися вихованням дитини засобами математики, не заважаючи процесу засвоєння математичних знань, вмінь і навичок; 3) розвивальні завдання, сутність яких полягає в тому, щоб у процесі вивчення математики сприяти загальному розвитку дитини. При розгляді ТМО вивчення конкретних тем кожна група завдань буде деталізована та проілюстрована на прикладах. Усвідомити завдання кожного окремого розділу програми з математики вчителеві допоможе аналіз програми з математики, під час якого співставляються питання у програмі з їхніми відображенням у підручнику. Сутність всіх груп завдань вивчення математики у школі можна представити наступною схемою (див. схему № 1.2.). Не претендуючи на повноту та абсолютну вичерпність, ми сформулювали загальноосвітні, розвивальні та виховні цілі навчання математики у початкових класах. У реальному процесі навчання всі три групи виступають у взаємозв’язку та єдності. Розв’язати всі названі, а можливо і не названі, завдання можна лише оптимально підібравши зміст, продумавши систему його викладу, підібравши відповідні методи, форми та засоби навчання.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)