АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Визначення абразивності порід

Читайте также:
 1. XIV. 7. Вимірювання електрорушійних сил. Застосування методу вимірювання ЕРС для визначення різних фізико – хімічних величин
 2. Блок визначення мінімального або максимального значення MinMax
 3. Визначення беззбиткового обсягу продажів і зони безпеки підприємства
 4. Визначення ваги бурового снаряду.
 5. Визначення величини резерва сумнівних боргів на основі класифікації дебіторської заборгованості
 6. Визначення виробничого циклу складного процесу
 7. ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАДИ
 8. Визначення ВООЗ
 9. Визначення впливу ризику на прибуток
 10. Визначення гранично-допустимого рівня небезпечного фактору.
 11. Визначення групи кредитних операцій за станом обслуговування позичальником боргу за ними. Класифікація кредитного портфеля

Властивість абразивів зношувати матеріали характеризують абразивністю або абразивною здатністю.

За показник абразивності гірських порід і мінералів прийнята величина зносу в міліграмах сталевого стрижня діаметром 10 мм (твердість стрижня НВ 1800 МПа) від зношування його торців об гірську породу при частоті обертання 400 хв-1; навантаженні 147 Н. Тривалість досліду 10 хв. Кожен дослід включає у себе зношування обох торців. за цією ознакою проведена класифікація гірських порід, яка представлена в таблиці7.2.

 

 
 


 

Рисунок 7.1 - Залежність зносу (3) від твердості абразивних зерен (На)  

 

 

       
 
   
Рисунок 7.2 - Процес впровадження абразивної частинки 1 в поверхню матеріалу 2  
 

 


Таблиця 7.1 – Твердість абразивів [11]

 

Матеріал Твердість HV, ГПа
    Гіпс Мармур Вапняк Вугілля Скло Гематит Кремінь Кварц: пісок димчастий гірський кришталь Магнезит Гранат Граніт: сірий бордовий рожевий з прошарком оксиду заліза Топаз Корунд (мінерал) Рубін Алмаз 0,29 1,08 0,98-1,47 4,17 5,85-6,03 5,68-6,17 9,18-9,8   7,84 10,58-12,0 10,29-11 12,9 13,98   13,62 14,16 15,58   16,46 14,46 20,15-22,54 22,44-24,32

 

Таблиця 7.2 – Класифікація гірських порід і мінералів

по абразивності [11]

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)