АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Визначення величини резерва сумнівних боргів на основі класифікації дебіторської заборгованості

Читайте также:
 1. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського.
 2. V. Для дискретної випадкової величини Х, заданої рядом розподілу, знайти:
 3. XIV. 7. Вимірювання електрорушійних сил. Застосування методу вимірювання ЕРС для визначення різних фізико – хімічних величин
 4. АКУСТИЧНІ ВЕЛИЧИНИ
 5. Блок визначення мінімального або максимального значення MinMax
 6. Величини
 7. Види і оцінка дебіторської заборгованості
 8. Визначення абразивності порід
 9. Визначення беззбиткового обсягу продажів і зони безпеки підприємства
 10. Визначення ваги бурового снаряду.
 11. Визначення виробничого циклу складного процесу

1. Підприємство самостійно визначає групи за строками непогашення поточної дебіторської заборгованості (0 30 дн; 31 – 60 дн.; 61 – 90 дн тощо). 2. Для визначення коефіцієнта сумнівності для спостереження обирає період (наприклад липень – грудень 2005р.). 3. Визначає суму фактично списаної безнадійної дебіторської заборгованості відповідної групи за н –ий місяць обраного для спостереження періоду ( Б зн). 4. Визначає суму поточної дебіторської заборгованості відповідної групи на кінець н – го місяця обраного для спостереження періоду. 5. Розраховує коефіцієнт сумнівності відповідної групи дебіторської заборгованості (Кс).

 

 

 

 


Коли дебіторська заборгованість переходить у 3 тю групу, вона вважається безнадійною.

Податковим законодавством визначено яка саме заборгованість може вважатись безнадійною. Існують 4 причини.

1. Закінчення строку позовної давності.

2. Недостатність майна боржника для погашення боргу.

3. Дія форс-мажор.

4. Смерть або позбавлення волі боржника – фізичної особи-боржника.

Така дебіторська заборгованість списується з балансу після інвентаризації, письмового наказу і обгрунтування керівника та погашається за рахунок резерву сумнівних боргів проводкою:

Дт 38 Кт 361, 37, якщо не вистачає коштів резерву, додатково робиться запис:

Дт 949 “Інші витрати операційної діяльності” Кт 36, 37” на решту суми”.

Якщо сума списана, як безнадійна, а клієнт після цього повернув кошти, робиться зворотня проводка і отримання платежу відбувається звичайним способом.

Якщо повертаються борги, які ще не визнані безнадійними, а вважались сумнівним боргом:

Дт 30, 31, 15, 14 Кт 36, 37, а невикористана сума резерву за сумнівним боргом в кінці року при інвентаризації приєднується до доходів проводкою:

Дт 38 Кт 716 “Відшкодування раніше списаних активів”.


Питання для самоконтролю

 

1. Якими бухгалтерськими документами оформлюються операції з готівкою у касі?

2. В чому полягає касова дисципліна та які передбачені санкції за її порушення?

3. Яка заборгованість називається дебіторською та за яких умов вона може відображатись у балансі?

4. Яким чином класифікується дебіторська забогованість для цілей бухгалтерського обліку?5. Яким чином здійснюється аналітичний облік розрахунків з покупцями, підзвітними особами. іншими дебіторами?

6. Чи можуть рахунки, що призначені для обліку розрахунків з дебіторами мати кредитове сальдо? Обгрунтуйте свою відповідь.

7. Яка дебіторська заборгованість не повинна підсумовуватись у валюту активу балансу при його складанні?

8. Яким чином визначається резерв сумнівних боргів та його сутність?

9. Чому на рахунку "Розрахунки з підзвітними особами" може бути дебетове, кредитове, або дебетове і кредитове сальдо одночасно?

10. На яких бухгалтерських рахунках обліковуються операції з дебіторами?

 

Література: [14, 24, 26, 27, 28, 36, 45, 46, 47, 65, 75, 76, 89, 96, 98]

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)