АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Порядок формування первісної вартості запасів

Читайте также:
 1. I. Порядок медицинского отбора и направления на санаторно-курортное лечение взрослых больных (кроме больных туберкулезом)
 2. III Общий порядок перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза
 3. V. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ МЕСТ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ
 4. А Порядок работы на станции при тахеометрической съемке. Вычислительная и графическая обработка результатов съемки.
 5. Автоматизований облік виробничих запасів на складі
 6. Автоматизовані системи управління процесом розформування составів на сортувальних гірках
 7. Административный порядок предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности.
 8. Акционерное общество как юридическое лицо: порядок образования, правовое положение
 9. Аудит учета производственных запасов. Порядок проведения инвентаризации материальных ценностей
 10. Аукционный порядок распределения земельных участков.
 11. Блоки, изменяющие порядок прохождения блоков сообщениями
 12. Борьба развивающихся стран за новый международный экономический порядок

 

Витрати, які формують первісну вартість Витрати, які не включаються до первісної вартості
Суми сплачені згідно з договором постачальнику Понаднормові втрати і нестачі запасів
Суми сплачені за інформаційні, посередницькі та інші подібні послуги у зв’язку з пошуком і придбанням запасів Проценти за користування позиками
Суми ввізного мита Витрати на збут
Суми непрямих податків у зв’язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству Загальногосподарські та інші подібні витрати, які безпосередньо не пов’язані із придбанням і доставкою запасів та приведенням їх до стану придатного до використання Ці витрати відносяться до того періоду. В якому вони були здійснені (встановлені) (п.14)
Витрати на заготівлю, вантажно-розвантажувальні роботи, транспортування запасів до місця їх використання, включаючи витрати на страхування та відсотки за комерційний кредит постачальників
Інші витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях (прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, на підвищення якісних характеристик запасів тощо) (п.9)

 

Згідно ПБО 9 до первісної вартості запасів включаються також витрати, без яких неможливо використовувати їх за призначенням. В залежності від способу надходження запасів, до їх первісної вартості включаються: транспортні витрати, митні збори, витрати на страхування, транспортно-заготівельні витрати (витрати на заготівлю, вантажно-розвантажувальні роботи тощо), непрямі податки, що не відшкодовуються підприємству державою, інші прямі витрати повязані з придбанням та виготовленням і доведенням запасів до стану, в якому вони придатні до застосування.

Транспортно-заготівельні витрати можна обліковувати двома способами:

а) зразу включати їх до первісної вартості запасів;

б) обліковувати їх на окремих субрахунках відкритих до рахунків запасів загальною сумою з подальшим щомісячним розподіленням між сумою залишку запасів на кінець звітного місяця і сумою вибувших за місяць запасів.

Приклад.

Таблиця 7.3

Облік придбання виробничих запасів 

№ з/п Зміст операції Бухгалтерський запис Сума, грн.
Дт Кт
Отримано від постачалників цемент М 400
Віднесено ПДВ до складу податкового кредиту
Відображено суму ТЗВ на придбання цементу М 400
Віднесено ПДВ до складу податкового кредиту

Таблиця 7.4


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)