АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Сума чисел років корисного використання

Читайте также:
 1. S-M-N-теорема, приклади її використання
 2. Алгебраїчна форма запису комплексних чисел та дії над комплексними числами, записаними у цій формі
 3. Аналіз показників використання основних засобів підприємства
 4. Баланс часу зміни та коефіцієнт використання часу зміни
 5. Будова, призначення та правила використання порошкових вогнегасників.
 6. В будущее с помощью чисел
 7. Вартісні показники ефективності використання
 8. Введите через пробел 15 чисел
 9. Ввод чисел и символов в калькулятор
 10. Взаимосвязь чисел и букв
 11. Видатки шкіл. Використання основних фондів
 12. Визначення необхідної чисельності вибірки.

Річна сума амортизації = (Первісна вартість - Ліквідаційна) х К.к;

Місячна норма амортизації = Річна сума .

 

Приклад: Первісна вартість трансформатора, що використовується для обслуговування виробництва 46800 грн., ліквідаційна вартість - 900 грн., термін корисного використання 18 років, фактично використовувався - 4 роки.

 

К.к = (8 - 4): (1+2+3+4+5+6+7+8) = 4 : 36 = 0,11;

 

Сума амортизації за місяць = (46800 - 900) х 0,11 : 12 = 421 грн.

Амортизація необоротних активів відображається на рах 13 «Знос необоротних активів», який також має субрахунки. Рахунок контрактивний і інформація на ньому відображається, як на пасивному рахунку. По кредиту рахунку відображаються щомісяця суми нарахованої амортизації, по дебету – її списання.

Приклад.Нарахована амортизація за звітний місяць основних засобів, що використовуються:

- будівлі для управління підприємством Дт 92 Кт 131 493 грн.;

- обладнання для виробництва продукції Дт 23 Кт 131 120 грн.;

- трансформатора для обслуговування основного виробництва Дт 91 Кт 131 421 грн.

Амортизація інших необоротних матеріальних активів.

Згідно ПБО 7 амортизація інших необоротних матеріальних активів нараховується за такими методами:

1. Прямолінійний;

2. Виробничий.

Нарахування зносу малоцінних необоротних матеріальних активів (далі МНМА) здійснюється такими методами:

1. Прямолінійний;

2. Виробничий;

3. 50% або 100% нарахування зносу вартості об’єктів при видачі об’єктів у роботу.

Якщо для нарахуванняя зносу використовується метод, за яким на момент видачі активу нараховується знос в розмірі 50% його вартості, то записи в обліку будуть такі:

1. Переданий в роботу у виробництво малоцінний необоротний матеріальний актив (МНМА)

Дт 112 Кт 153 - 780 грн.

2. Одночасно нараховано знос (50%)

Дт 23 Кт 132 - 390 грн.

На момент списання активу з обліку внаслідок його непридатності, нараховуються знос в розмірі решти 50% його вартості та відображається списання його з балансу.

1. Нараховано знос (50%) при списанні МНМА

Дт23 Кт 132 - 390 грн.

2. Списано МНМА з обліку (на всю вартість)

Дт 132 Кт 112 - 780 грн.

 

Якщо для нарахуванняя зносу використовується метод, за яким на момент видачі активу нараховується знос в розмірі 100% його вартості, то записи в обліку будуть такі:1. Переданий в роботу у виробництво малоцінний необоротний матеріальний актив (МНМА)

Дт 112 Кт - 153 - 780 грн.

2. Одночасно нараховано знос (100%)

Дт 23 Кт 132 - 780 грн.

3. Списано МНМА з обліку (на всю вартість)

Дт 132 Кт 112 - 780 грн.

Аналітичний облік списаного об'єкту продовжується вестись в натуральних одиницях виміру у матеріально-відповідальної особи до момента складання акту про його непридатність.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)