АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Синтетичний і аналітичний облік

Читайте также:
 1. Автоматизований облік виробничих запасів на складі
 2. Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати, інші витрати та їх облік
 3. Аналітичний звіт
 4. Аналітичний метод розрахунку кількості технічного обслуговування і ремонту тракторів
 5. Аналітичний прес-реліз
 6. ВЕТЕРИНАРНИЙ ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА ДІЛОВОДСТВО
 7. Взаємозв'язок ІС обліку з іншими підсистемами інформаційної системи підприємства.
 8. Вивчення та облік епізоотичного стану місцевості
 9. Виправлення помилок в облікових регістрах
 10. Відмінності між аудитом, обліком, ревізією і судово-бухгалтерською експертизою.
 11. Державне регулювання обліку і звітності в Україні
 12. Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку

 

Бухгалтерські рахунки (з точки зору обсягу відображення на них інформації) діляться на синтетичні (зведені) і аналітичні (детальні). Синтетичні рахунки призначені для вдображення змін у складі економічно однорідних груп активів, капіталу і зобов'язань в узагальненому вартісному виразі. Для більшої деталізації до синтетичного рахунку наводяться субрахунки.

Субрахунок - це синтетичний рахунок другого порядку. Наприклад до синтетичного рахунку 20 "Виробничі запаси" у плані рахунків наведено декілька субрахунків: 201 "Сировина і матеріали", 203 "Паливо", 205 Будівельні матеріали", 207 "Запасні частини", тощо. Характерна особливість субрахунків полягає в тому, що на них, як правило, немає необхідності робити записи. Дані на субрахунках одержують групуванням аналітичних рахунків при складанні оборотних відомостей.

Відображення господарських операцій в узагальненому вигляді на синтетичних рахунках називається синтетичним обліком. Проте для управління підприємством потрібна інформація про окремі види матеріалів, їх руху та залишках, або джерел. Вона потрібна не тільки у грошовому виразі, але й у натуральному. Для цього до синтетичних рахунків відкриваються аналітичні рахунки. Між синтетичними і аналітичними рахунками існує постійний зв'язок, оскільки на аналітичних рахунках відображається та ж інформація, що й на синтетичному рахунку, тільки у деталізованому вигляді з використанням натуральних (к, л, т, м тощо) і вартісного вимірників. Тому сума сальдо початкового аналітичних рахунків, сума оборотів по дебету і кредиту, а також сальдо на кінець місяця повинна дорівнювати сумі сальдо початкового синтетичного рахунку, сумі обороту по дебету і кредиту, а також сальдо на кінець місяця відповідного синтетичного рахунку.

Відображення господарських операцій на аналітичних рахунках з використанням натуральних одиниць вимірювання називається аналітичним обліком.

Приклад: Отримано на склад від постачальників сировина на суму 3500 грн.. У прикладі інформація про отриману сировину на синтетичному рахунку "Сировина і матеріали" наведена тільки у вартісному виразі на суму 3500,00 грн.. Якої конкретно сировини отримано та яку кількість, на синтетичному рахунку не видно. Цю інформацію можна дізнатись з аналітичних рахунків відкритих до синтетичного рахунку "Сировина і матеріали":



Цемент М-400 - 1,5 т на суму 900,00 грн.;

Фарба ПКФ - 200 кг на суму 1000,00 грн.;

Щебінь - 17 т на суму 1600,00 грн.;

Разом отримано сировини і матеріалів на суму 3500,00 грн..

 

Аналітичними рахунками до синтетичних рахунків з обліку товарно-матеріальних цінностей є назва товарно-матеріальних цінностей. Оскільки у господарській діяльності підприємства може використовуватись велика кількість різних видів товарно-матеріальних цінностей, то й кількість аналітичних рахунків, які можна відкривати до синтетичних - необмежена.

Схему аналітичного рахунку з обліку товарно-матеріальних цінностей наведена у вигляді таблиці 3.1.

Таблиця 3.1


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)