АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку

Читайте также:
 1. CASE-технология создания информационных систем
 2. I. ВВЕДЕНИЕ В ИНФОРМАТИКУ
 3. I. Определите, какое из этих высказываний несет психологическую информацию.
 4. I. Основная форма: помешательство.
 5. I. При каких условиях эта психологическая информация может стать психодиагностической?
 6. II. ОСНОВНОЕ ПОНЯТИЕ ИНФОРМАТИКИ – ИНФОРМАЦИЯ
 7. II. Соціальні відносини як форма прояву соціальних взаємодій.
 8. II. Тип организации верховной власти в государстве (форма государственного правления).
 9. III. ИЗМЕРЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
 10. IV ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.
 11. IV. Заочная форма обучения (среднепрофессиональное образование)
 12. IX. Найдите и переведите предложения, где –ing форма переводится существительным:-
Номери Найменування та призначення регістрів Формат бланка
жур-налів відомо-стей
       
Облік грошових коштів та грошових документів
    Журнал 1 за кредитом рахунків 30,31,33 На 4 сторінках формату А4 х 1,5
  1.1 Відомості за дебетом рахунка 30
  1.2 Відомості за дебетом рахунка 31
  1.3 Відомості за дебетом рахунка 33
Облік довгострокових та короткострокових позик
    Журнал 2 за кредитом рахунків 50,60 На 4 сторінках формату А4
 
    Розділ І Журналу 3. Облік розрахунків за товари, роботи, послуги, інших розрахунків і резерву сумнівних боргів (за кредитом рахунків 16,34,36,37,38,51,62,63,68) На 1 сторінці формату А4 х 1,5
    Розділ ІІ Журналу 3. Облік розрахунків з бюджетом, облік довгострокових та поточних зобов’язань (за кредитом рахунків 17,52,53,54,55,61,64,67,69) Те саме
  3.1 Відомості аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками «
  3.2 Відомості аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами «
  3.3 Відомості аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками «
  3.4 Відомості аналітичного обліку виданих та отриманих векселів «
  3.5 Відомості аналітичного обліку розрахунків за іншими операціями «
  3.6 Відомості аналітичного обліку розрахунків з бюджетом «
Облік необоротних активів та фінансових інвестицій
    Розділ І Журналу 4. Облік основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів та зносу необоротних активів (за кредитом рахунків 10,11,12,13,19) На 1 сторінці формату А4
    Розділ ІІ Журналу 4. Облік капітальних і фінансових інвестицій та інших необоротних активів (за кредитом рахунків 14,15,18,35) Те саме
  4.1 Відомості аналітичного обліку капітальних інвестицій На 1 сторінці формату А4
  4.2 Відомості аналітичного обліку фінансових інвестицій Те саме
  4.3 Відомості аналітичного обліку нематеріальних активів «
Облік витрат
5, 5А   Розділ І Журналу 5 і Журналу 5 А за кредитом рахунків 90,92,93,94,96,97,98,99 і розділу ІІ Журналу 5 і Журналу 5А за кредитом рахунків з журналів 1,2,3,4,6 На 1 сторінці формату А4 х 1,5
    Розділ ІІІ Журналу 5 за кредитом рахунків 20,22,23,24,25,26,28,39,65,66,91 На 2 сторінках формату А4 х 1,5
    Розділ ІІІ А Журналу 5 А за кредитом рахунків 20,22,23,24,25,26,28,39,65,80,81,83,84,91 Те саме
    Розділ ІV Журналу 5 і Журналу 5а. Аналітичні дані до рахунка 28 «Товари» На 1 сторінці формату А4 х 1,5
  5.1 Відомість аналітичного обліку запасів На розвороті двох сторінок формату А 4
Облік доходів і результатів діяльності
    Журнал 6 за кредитом рахунків 70,71,72,73,74,75,76,79 На 2 сторінках формату А4
    Розділ ІІ «Аналітичні дані про доходи» Те саме
Облік власного капіталу та забезпечення зобов’язань
    Журнал 7 за кредитом рахунків 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,49 На 1 сторінці формату А4
  7.1 Відомість аналітичних даних рахунка 48 «Додатковий капітал» Те саме
  7.2 Відомість аналітичних даних рахунка 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» «
  7.3 Відомість аналітичних даних рахунка 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» «
    Відомість позабалансового обліку На 1 сторінці формату А 4
    Головна книга Аркуш формату А4
    Реєстр депонованої заробітної плати На 1 сторінці формату А5
    Бухгалтерська довідка На 1 сторінці формату А6
    Аркуш-розшифровка На 1 сторінці формату А5

 

 

Контрольні питання

1. Дайте визначення облікових регістрів.

2. Перерахуйте ознаки класифікації облікових регістрів.

3. Як класифікуються облікові регістри за зовнішнім виглядом? За обсягом змісту? За будовою? За призначенням та характером запису?

4. Форми облікових реєстрів.

5. Записи в облікових регістрах та їх види.

6. Способи виправлення помилок в облікових реєстрах.

7. Дайте визначення форми бухгалтерського обліку.

8. Вимоги, яким повинна відповідати будь-яка форма бухгалтерського обліку.

9. Назвіть сучасні форми бухгалтерського обліку, що застосовуються на підприємствах і в організаціях.

10. Порядок ведення бухгалтерського обліку за меморіально-ордерною формою. Основні її переваги і недоліки.

11. Порядок ведення бухгалтерського обліку за формою Журнал-головна. Основні її переваги і недоліки.

12. Порядок ведення бухгалтерського обліку за журнально-ордерною формою. Основні її переваги і недоліки.

Рекомендована література: 2,6,8,11,12,15,17,19,24,30,31

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)