АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема № 3. Документація господарських операцій

Читайте также:
 1. IV. Результати інвестиційної, операційної та фінансової діяльності
 2. Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати, інші витрати та їх облік
 3. Аналіз фінансових результатів операційної діяльності
 4. Б) Основні властивості операцій над множинами
 5. Валютний ринок та види валютних операцій ( касові (СПОТ) і строкові)
 6. Взаємозв’язок господарських процесів
 7. Визначення групи кредитних операцій за станом обслуговування позичальником боргу за ними. Класифікація кредитного портфеля
 8. Виконання господарських зобов'язань
 9. Відповідальність в господарських правовідносинах
 10. Властивості операцій над подіями
 11. Внутрішній контроль поєднує в собі бухгалтерський та адміністративний (операційний) контроль.
 12. Д) носії та виконавці господарських інтересів, насамперед соціальні гру-

1. Поняття про бухгалтерські документи та їх значення.

2. Реквізити документів, вимоги до змісту.

3. Класифікація документів.

4. Документооборот , зберігання документів.

Ключові поняття:документи, реквізити, вимоги, класифікація документообороту, зберігання.

Документ(лат. dokumentum) – це свідоцтво , доказ .

 

 


 

Р О Л Ь   · Дають уявлення про фактичний стан господарства, засобів та їх зміни у процесі кругообороту засобів. · Забезпечують прозорість у роботі підприємства та контроль наявності та руху майна і коштів. · Є юридичними (правовими) свідченнями господарських операцій, що здійснюються. · Є важливим джерелом контролю для зовнішніх і внутрішніх користувачів при проведенні ревізії , аудиту, аналізу господарської діяльності

 

 
 
Реквізити – «потрібне», «необхідне»  

 


       
 
ОСНОВНІ Ø Назва документа (форма) Ø Дата і місце складання Ø Назва підприємства, від імені якого складено документ Ø Зміст та обсяг господарських операцій Ø Одиниця вимірювання господарських операцій Ø Посада осіб – відповідальних за здійснення господарської операції та правильність її оформлення Ø Особистий підпис
 
ДОДАКТОВІ Ø Ідентифікаційний код підприємства чи особи Ø Номер документа Ø Дані про документ, що засвідчує особу Ø Інші додаткові документи
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)