АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема № 6. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку

Читайте также:
 1. Cутність та умови застосування міжнародних розрахунків за допомогою акредитивів.
 2. А) Ревізія розрахунків за відшкодуванням завданих збитків
 3. Аксіома про потенційну небезпеку. Класифікація небезпек
 4. Б) Ревізія розрахунків за податками і платежами
 5. В) Ревізія розрахунків за страхуванням
 6. Взаємозв'язок ІС обліку з іншими підсистемами інформаційної системи підприємства.
 7. Взаємозв’язок рахунків платіжного балансу
 8. Види податків і податкових платежів та їх класифікація
 9. Визначення групи кредитних операцій за станом обслуговування позичальником боргу за ними. Класифікація кредитного портфеля
 10. Випадкові події. Класифікація подій
 11. ГІГІЄНІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАЦІ
 12. Гігієнічна класифікація умов праці

1. Поняття класифікації рахунків та її значення.

2. Класифікація рахунків за економічним змістом.

3. Класифікація рахунків за структурою і призначенням.

4. Характеристика основних, регулюючих, операційних рахунків.

 

Ключові поняття:рахунки, класифікація рахунків.

План рахунків – це систематичний перелік рахунків, які у відповідності з їх економічним змістом згруповані у класи і цим самим забезпечують отримання однорідної інформації для управління і контролю на підприємстві , в установах та організаціях.

Узгодження Плану рахунків із фінансовою звітністю

План рахунків Фінансова звітність
Клас Назва рахунків Баланс
Актив Пасив
Необоротні активи Запаси Кошти, розрахунки та інші активи Власний капітал та забезпечення зобов’язань Довгострокові зобов’язання Поточні зобов’язання
Доходи і результати діяльності Звіт про фінансові результати
Витрати за елементами
Витрати діяльності
Позабалансові рахунки Примітка до фінансових звітів

Класифікація рахунків за економічним змістом обумовлена класифікацією активів підприємства, джерел їх утворення , господарських процесів і їх результатів.

 

 

Рахунки з обліку господарських засобів
Рахунки з обліку необоротних активів

Класифікація рахунків за призначенням і структурою дає змогу з’ясувати, для чого призначені рахунки , як вони будуються.

Контрольні питання

1. У чому полягають принципи класифікації рахунків бухгалтерського обліку?

2. Класифікуйте рахунки за економічним змістом.

3. Якою є класифікація рахунків за призначенням і структурою?

4. Які призначення та склад рахунків господарських запасів?

5. Які призначення та склад рахунків джерел господарських запасів?

6. У чому полягає економічний зміст рахунків господарських процесів?

7. Дайте характеристику Плану рахунків бухгалтерського обліку.

8. У чому полягає узгодженість Плану рахунків із фінансовою звітністю?

Рекомендована література:2,4,5,7,8,10,14,15,17,19,29,31

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)