АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Взаємозв'язок ІС обліку з іншими підсистемами інформаційної системи підприємства

Інформаційна система обліку (ІСО) — це сукупність інформації, апаратно-програмних і технологічних засобів, засобів телекомунікації, баз і банків даних, методів і процедур, персоналу управління, які реалізують функції збору, оброблення, нагромадження та оброблення інформації для підготовки та прийняття ефективних управлінських рішень.

В основі інформаційної системи бухгалтерського обліку лежать розв’язання облікових задач, об’єднаних у комплекси, які виконують окремі ділянки обліку. Комплекс задач характеризується визначеним економічним змістом, веденням затверджених синтетичних рахунків, первинними та зведеними документами, взаємопов’язаними алгоритмами розрахунків, а також методичними матеріалами й нормативними документами конкретної ділянки обліку.

Будь-яка ІС поділяється на функціональну та забезпечувальну частини (ФЧ та 3Ч), які, у свою чергу, поділяються на простіші елементи — підсистеми, котрі також припускають подальший поділ.

До ФЧ належать ті елементи системи, які визначають її функціональні можливості, а саме: призначення, виконувані управлінські функції та функції з обробки інформації. Забезпечувальна частина ІС охоплює підсистеми, що реалізують технологію автоматизованого оброблення інформації.

До ЗЧ системи належать об'єкти (матеріальні та інші засоби, інструментарій), з допомогою яких виконуються функції системи, тобто реалізується функціональна її частина.

Склад цих підсистем однорідний у різних інформаційних системах і відповідно до Державного стандарту охоплює: інформаційне, технічне, програмне, математичне, організаційне, правове забезпечення.

Інформаційне забезпечення (ІЗ). Інформація формується в результаті оброблення даних.

Підсистема інформаційного забезпечення - містить у собі використовувані дані та правила їх отримання, зберігання, оновлення, а також організації структури й змісту інформаційних сукупностей (інформаційну базу). Ця підсистема охоплює інформаційні ресурси, а також засоби їх опрацювання, зокрема структуризації і систематизації інформації (класифікатори, типові моделі, формати документації тощо).

Інформаційне забезпечення охоплює:

- методичні та інструктивні документи;

- єдину систему класифікації та кодування;

- інформаційну базу, яка у свою чергу поділяється на нормативно-довідкові документи, інформаційні повідомлення, інформаційні масиви.

Технічне забезпечення. Технічні засоби служать основою побудови ІС. До технічного забезпечення ІС належать комп’ютерна техніка, засоби комунікації та оргтехніка, наприклад обчислювальна техніка, периферійні пристрої, засоби автоматичного зчитування даних, офісне обладнання, комунікаційне обладнання, засоби передачі та обміну даними, комунікаційне обладнання, мережеве обладнання, засоби мультимедіа тощо. До пыдсистеми технічного забезпечення також належить персонал, який його обслуговує.

Програмне забезпечення (ПЗ) — це сукупність програм, які реалізують мету й завдання інформаційної системи та забезпечують функціонування технічних засобів системи, стабільну роботу комплексів технічних засобів.

Охоплює: пакети прикладних програм (ППП), які здійснюють організацію даних і їх оброблення у процесі розв’язання функціональних задач.

Математичне забезпечення — це сукупність економіко-мате матичних методів, моделей та алгоритмів оброблення інформації, які є в інформаційній системі.

Організаційне забезпечення передбачає власний апарат управління, що забезпечує функціонування всіх його підсистем як єдиного цілого. Як правило, персонал ІС складають працівники відділу розроблення, відділу впровадження та супроводу нових програм, відділу експлуатації.

Правове забезпечення — це сукупність норм, виражених у нормативних актах, які встановлюють і закріплюють організацію цих систем, їх цілі, завдання, структуру, функції та правовий статус ІС.

Економічне забезпечення — сукупність методів і засобів, призначених для створення оптимальних умов ефективної та безпомилкової діяльності людини в інформаційній системі та її освоєння.

 

9. Вибір ОLАР – технології для корпоративної інформаційної системи.

OLAP (англ. online analytical processing, аналітична обробка в реальному часі) — це технологія обробки інформації, що дозволяє швидко отримувати відповіді на багатовимірні аналітичні запити.

В наш час на ринку існує велика кількість продуктів OLAP, які діляться на три класи по типу вихідної БД:

1. Найперші системи оперативної аналітичної обробки (наприклад, Arbor Software, Oracle Express Server) відносились до класу MOLAP, тобто могли працювати тільки зі своїми багатовимірними базами даних.

2. Системи оперативної аналітичної обробки реляційних даних (ROLAP) наприклад MicroStrategy, MetaCub. ROLAP- системи добре пристосовані для роботи з великими сховищами даних.

3. Гибридні системи (Hybrid Olap, HOLAP) разроблені з ціллю поєднання переваг і мінімізації недоліків, що існують в попередніх класах(наприклад, Media/MR).

Для вибору OLAP-техноллогії для корпоративної інформаційної системи слід враховувати такі фактрори:

· Об’єми вхідної інформації (які існують і які з”являться в майбутньому).

· Сферу додатку: аналіз продаж/маркетинга, складання бюджета/планування, аналіз показників діяльності, аналіз бухгалтерських звітів, якісний аналіз, фінансового становища, формуванняе аналітичних матеріалів (звітів).

· Число користувачів та їх територіальне розміщення: вплив архітектури, секретність, витрати.

· Інтегрування: зв”язок з іншими системами.

· Вид користувача: вище керівництво, фінанси, маркетинг, HR, продж, виробництво.

· Досвід підрозділів впровадження і розробки: Excel, VB, JavaScript, Java, SQL, ETL, EIS, Web, проектування багатомірних баз даних і т.п.

· Хто буде займатися впровадженням і експлуатацією: зовнішні консультанти, внутрішня служба ІТ чи кінцеві користувачі.

· Платформа сервера: NT, Unix, AS/400, Linux - але не слід наполягати, щоб задані специфікацією OLAP продукти виконувалися на сумнівних чи умираючих платформах, що ще використовуються.

· Архітектура, що розвертається: локальна мережа і модемний зв'язок PC, високошвидкісний клієнт/сервер, intranet, extranet, Internet.

· Міжнародні особливості: багатовалютна підтримка, багатомовні операції, колективне використання даних, локалізація, ліцензування, відновлення Windows Бюджет: програмне забезпечення, апаратні засоби, послуги, передача даних.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)