АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Електронний підпис, його застосування та законодавче обґрунтування

Читайте также:
 1. Cутність та умови застосування міжнародних розрахунків за допомогою акредитивів.
 2. XIV. 7. Вимірювання електрорушійних сил. Застосування методу вимірювання ЕРС для визначення різних фізико – хімічних величин
 3. А. Рішення на застосування одного з перших трьох режимів радіаційного захисту
 4. Акти застосування права: поняття, ознаки, види, структура
 5. Акти офіційного тлумачення (інтерпретаційні акти) – це правові акти, прийняті компетентними державними органами, що містять роз’яснення норм права або порядку їх застосування.
 6. Акти правозастосування, їх види
 7. Б. Рішення на застосування четвертого або п'ятого режимів радіаційного захисту
 8. Види актів застосування норм права
 9. Глава 20 РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМ ПРАВА. ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ
 10. Експертні системи, їх будова та застосування в економіці
 11. Електронний цифровий підпис

Електронні підписи — це електронний знак, пов’язаний з електронним записом або інформацією, яку треба підписати. Закон про ЕД відносить електронний підпис до обов’язкових реквізитів електронного документа, який використовується для ідентифікації автора і/або підписувача електронного документа іншими суб’єктами електронного документообігу. Накладенням електронного підпису завершується створення електронного документа (ст. 6 Закону про ЕД) Оскільки природа електронного середовища така, що в ній неважко підписатися чужим ім’ям, то перед одержувачем електронного документа стоїть завдання — пересвідчитися, що такий документ був складений та підписаний саме тією особою, яка його склала, або принаймні з її згоди та відома. Електронний підпис — дані в електронній формі, які додаються до інших електронних даних або логічно з ними пов’язані і призначені для ідентифікації підписувача цих даних (ст. 1 Закону про ЕЦП). Розуміючи, що законодавство може не встигати за розвитком техніки і технологій, законодавець надає сторонам змогу самим домовлятися, яким чином їм підписувати електронні документи. При цьому тільки використання цифрового підпису регулюється спеціальним законом — Законом про ЕЦП. Інші види електронних підписів в електронному документообігу суб’єкти електронного документообігу використовують на договірних засадах (ст. 6 Закону про ЕД). У світі вже діє чимало законів, що регулюють електронний підпис1, а в Україні ухвалено тільки закон, що регламентує один із видів електронного підпису — цифрового підпису, хоча саме електронний підпис у зв’язку з його ширшим використанням викликає зацікавлення у підприємців.

Простий текстовий підпис в електронному листі використовується повсюдно, PIN-код, який використовується в банкоматах, — це також різновид електронного підпису, оскільки має основні його властивості: засвідчує та ідентифікує особу. приклад використання PIN-коду — підпис на податковій звітності. в Україні він ще не застосовується.

Види електронного підпису:1.Простий текстовий підпис в електронному листі. 2. «Клацання мишею» на веб-сайті, що означає намір зв’язати себе певними зобов’язаннями. 3. Цифрове зображення рукописного підпису, що прикріплюється до електронного документа. 4. Секретний код або PIN1-код (зазвичай такі використовуються у кредитних картках з метою ідентифікації її власника). 5. Код, що його відправник повідомлення використовує для ідентифікації самого себе. 6. Унікальний біометричний ідентифікатор (наприклад, відбиток пальця або сканування сітківки ока). 7. Цифровий підпис, що створюється шляхом використання криптографічного відкритого ключа3.

Нормативна база Закон про ЕД — Закон України від 22.05.2003 р. №851-IV «Про електронні документи й електронний документо­обіг». Закон про ЕЦП — Закон України від 22.05.2003 р. №852-IV «Про електронний цифровий підпис». Наказ №357 — Наказ ДПАУ від 01.07.2004 р. №357 «Про затвердження формату (стандарту) електронного документа звітності платників податків». Наказ №351 — Наказ ДПАУ від 19.08.2005 р. №351 «Про затвердження формату (стандарту) електронного документа звітності платників податків»

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)