АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Електронна система “Клієнт-банк”, її структура та принципи роботи

Читайте также:
 1. A) прогрессивная система налогообложения.
 2. B) социально-стратификационная структура
 3. C) Систематическими
 4. I СИСТЕМА, ИСТОЧНИКИ, ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ РИМСКОГО ПРАВА
 5. I. Суспільство як соціальна система.
 6. I.2. Система римского права
 7. III. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИХОДА
 8. NDS і файлова система
 9. VI. Рыночный механизм. Структура рынка. Типы конкурентных рынков
 10. VIII. Формирование и структура характера
 11. WAIS – информационная система широкого пользования
 12. X. Налоги. Налоговая система

Система “клієнт-банк” - це сукупність програмно-технічних комплексів, призначених для: оперативного ведення клієнтом своїх рахунків у банку; обміну платіжними документами та відповідною технологічною інформацією між банком та його клієнтами в електронній формі.

Потенційних користувачів умовно поділяють на дві категорії. Перша - регіональні підприємства, які не мають змоги постійно їздити до банку, хоча б тому, що вони віддалені від нього. Друга - підприємства, які розташовані у великих містах, але здійснюють дуже багато оперативних платежів.

Основними складовими системи “клієнт-банк” є клієнтська частина (комплекс, що розміщений на підприємстві клієнта) та банківська частина (комплекс, що розміщений у банку).

"Клієнт-Банк" є програмно-технічним комплексом, який дозволяє підприємству керувати своїм рахунком з комп'ютера, встановленого в офісі підприємства. Банки розробляють програми "Клієнт-Банк" самостійно, або купують уже готову програму в організації, що володіє правами на неї, і пристосовують до власної автоматизованої банківської системи (надалі - АБС), або отримують програму при купівлі АБС.

Система "Клієнт-Банк" повинна відповідати вимогам НБУ щодо захисту електронних банківських розрахунків.

Модуль «Клієнт-Банк» є посередником між модулем «Банк, звіти» і програмним забезпеченням, установленими в організації-банку.

Модуль «Клієнт-банк» виконує автоматизоване проходження платіжних документів «КлієнтÛБанк» та передбачає спільне використання з комплексом апаратно-програмних засобів банку. Платіжні документи, призначені для предавання в банк, зберігаються у файлах у визначеному банком форматі.

Потім ці файли відправляються (експортуються) в банк, наприклад, у вигляді повідомлень електронною поштою. Файли з платіжними документами, що надійшли з банку, додаються в базу даних системи «Галактика» (імпортуються). Гнучка система налаштування дає можливість експотрувати та імпортувати документи в кількох форматах. У модулі «Клієнт-Банк» реалізовано можливість експорту/імпорту близько 20 типів платіжних документів.

Експорт/імпорт документів передбачає три основні формати файлів: текстовий, текстовий із розділювачами і DBF. При цьому можливий запис кожного з документів у окремий файл або складання реєстру документів в одному файлі. Файли формуються системою з урахуванням заданої користувачем послідовності та форматів файлів. Текстові файли формуються на основі розробленого користувачем шаблону.

Функції меню «= Н =» виконують налаштування операцій експорту/імпорту платіжних документів. За допомогою функцій меню «Операції» здійснюється експорт/імпорт документів, а також перегляд протоколу цих операцій.

Налаштування структури та формату файлів, які підлягають експорту/імпорту, полягає в заданні:

§ формату файлів (текстовий, DBF, текст із розділювачам);

§ типу документів, що обробляються;

§ шаблону назви файлу, який може мати лічильник номера, дату й час;

§ переліку полів платіжного документа;

§ каталога на диску, в якому будуть файли з експортованими документами для відправки в банк, або каталог, із якого будуть узяті файли, що надійшли з банку.

Контроль операцій експорту/імпорту здійснюється за допомогою протоколу, в якому для кожної операції наводиться перелік її відправлених та отриманих документів. Обов’язково в протоколі відображається дата, час і характеристика файла, а для кожного документа — дата, сума та контрагент. Із протоколу видно, на якій стадії оброблення знаходиться той чи інший документ, тобто у «статусі» інформації відзначається, чи експорт/імпорт відбувся успішно, чи була якась помилка.

Функції "Клієнт-Банку" Основною функцією "Клієнт-Банку" є надання можливості підприємству проводити платежі зі свого поточного рахунка в банку, не відвідуючи банку, з офісу підприємства.

Крім того, "Клієнт-Банк" дозволяє:

- здійснювати моніторинг коштів на поточному рахунку.

- отримувати виписки з поточного рахунка;

- отримувати від банку щоденні офіційні курси іноземних валют, які використовуються при бухобліку операцій;

- вести довідник своїх контрагентів за платежами та довідник призначення платежу.

- отримувати від обслуговуючого банку повідомлення про нові банківські послуги, поточні відсоткові ставки за кредитами та депозитами, іншу інформацію, яку банк вважає за потрібне оперативно доводити до клієнтів.

Три переваги системи "Клієнт-Банк"

По-перше, зручність. Адже у "Клієнт-Банку" автоматизовано підготовку таких документів, як платіжне доручення, меморіальний ордер, заява на переказ валюти.

По-друге, оперативність. При користуванні "Клієнт-Банком" зростає швидкість проходження платежів.

По-третє, мобільність. Користування "Клієнт-Банком" робить спілкування з банком необмеженим у часі, оскільки технічні можливості більшості програмних комплексів дозволяють цілодобово відправляти документи до банку і проглядати отримані звідти.

Засоби інформаційної безпеки сучасних систем "Клієнт-Банк" при коректному їх використанні гарантують надійний захист системи від несанкціонованого доступу і модифікації інформації, що передається телефонними каналами зв'язку.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)