АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Контроль операцій на рахунках в банку та інших грошових коштів в умовах комп’ютерного обліку

Читайте также:
 1. Cтиль керівництва: сутність, вимоги у його сучасних умовах
 2. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 3. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 4. II. Контроль исходного уровня знаний студентов
 5. III. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда
 6. IV. Організація. Контроль.
 7. IV. Результати інвестиційної, операційної та фінансової діяльності
 8. Административно-общественный контроль на предприятии
 9. Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати, інші витрати та їх облік
 10. Акустический и виброакустический контроль
 11. Алгоритм изменения дозы НФГ в зависимости от относительной величины АЧТВ (по отношению к контрольной величине конкретной лаборатории)
 12. Анализ результатов контрольного этапа

В умовах автоматизації бухгалтерського обліку кожен бухгалтер повинен вміти породити контроль всіх проведених господарських операцій на підприємстві, перевіряти правильність оформлення і відображення проведень.

Для здійснення всіх видів банківських операцій, та для зберігання грошових коштів суб'єкти. відкривають рахунки у будь-яких банках України за власним вибором і за згодою цих банків.

У суб. госп. облік наявності та руху грош.коштів відображається на рах. 31 “Рахунки в банках”, який має такі субрахунки:

311 “Поточні рахунки в нац. валюті”;

312 “Поточні рах. в іноз. валюті”;

313 “Інші рах. в банку в нац. валюті”;

314 “Інші рах. в банку в іноз. валюті”.

За дебетом рахунка 31 “Рахунки в банках” відображається надходження грошових коштів, за кредитом - їх використання.

Субрахунки 312 “Поточні рахунки в іноземній валют”" та 314 “Інші рахунки в банку в іноземній валюті” призначені для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в іноземній валюті.

При проведенні перевірки безготівкових грошових операцій слід перевірити інформацію, відображену на цих рахунках.

Джерелами даних для контролю операцій на рахунках у банках є виписки банку з особових рахунків і прикладені до них виправдувальні документи, а також записи в облікових регістрах за рахунком 31 "Рахунки в банках". Насамперед, треба звірити залишки коштів, відображених у виписках за відповідними рахунками, із залишками коштів, що значаться за обліковими даними. Однак рівність залишків не гарантує тотожності оборотів за виписками банку і за балансовим рахунком, оскільки при обробці виписок може бути допущено навмисне зменшення оборотів за дебетом і кредитом рахунка на однакову суму з метою приховати зловживання. Тому слід перевірити відповідність оборотів за дебетом і кредитом рахунка за виписками банку за кожний місяць даним оборотів за обліковими реєстрами. Важливо також перевірити повноту і достовірність банківських виписок. Залишок коштів на кінець періоду в попередній виписці банку за рахунком має дорівнювати залишку коштів на початок періоду в наступній виписці. Правильність виписки визначають шляхом перевірки всіх її реквізитів.

У випадку відсутності окремих виписок слід також звернутися до установи банку.

Крім того, слід впевнитися, що всі здійснені через банк операції є реальними і підтверджені відповідними справжніми (автентичними) документами. Бувають випадки, коли їх підробляють, що дає можливість, застосовуючи неправильну кореспонденцію рахунків, приховувати в обліку зловживання на значні суми. Одночасно з'ясовують правильність кореспонденції рахунків, бо деколи зловживання можуть бути приховані шляхом складання неправильних бухгалтерських проводок, не підтверджених документами.

Важливим моментом при контролі є також перевірка правильності та обґрунтованості перерахування коштів за товарно-матеріальні цінності, для чого порівнюють суми, вказані в платіжних документах, із даними виписки банку і записами на рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" або на рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами". Тут за прибутковими документами перевіряють повноту і правильність оприбуткування товарно-матеріальних цінностей.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)