АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Неспеціалізовані програмні пакети, які мають аналітичні можливості

Читайте также:
 1. Аналітичні реакції та вимоги до них
 2. Більшість країн світу мають відкриту економіку.
 3. Відбиваючі границі здіймаються на ПдЗ. В якому напрямку від пункту збудження слід розташувати сейсмічні коси для реєстрації відбитих хвиль в першій зоні Френеля?
 4. Деякі особливості мають трудові договори, що укладаються з інвалідами.
 5. Існує велика кількість теорій, концепцій та гіпотез масових комунікацій, які у різних авторів мають інший статус і поле для застосування.
 6. Майна двох або більше осіб, що мають на меті: ведення виробничої
 7. Програмні алгебри. Примітивні програмні алгебри
 8. Програмні засоби роботи з базами даних. Система управління базами даних
 9. Спеціалізовані програмні засоби для створення інформаційних сховищ даних і проведення аналізу.
 10. Стаття 14. Категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню
 11. Структура сховищ даних та програмні засоби роботи зі сховищами даних

Програмний пакет – набір програм, взаємопов’язаних між собою.

Неспеціалізовані програмні пакети – такі програмні пакети, які не мають спеціального призначення і які можуть бути перероблені підприємством під свою діяльність.

Яскравим прикладом даних програм, які мають аналітичні можливості є пакет програм «1С: Підприємство».

Система програм "1С:Підприємство 8.0" є платформою і прикладними рішеннями, розробленими на її основі. Нова технологічна платформа "1С:Підприємство 8.0" сама по собі не є готовим програмним продуктом для використання кінцевими користувачами. Вона служить базою для створення спеціалізованих прикладних рішень, тобто конфігурацій, під специфіку різних користувачів. Такий підхід дозволяє автоматизувати облік в організаціях різних напрямів діяльності на базі єдиної технологічної платформи.

Гнучкість платформи дозволяє використовувати систему "1С:Підприємство 8.0" підприємствам різних напрямів діяльності:

* автоматизація виробничих і торгових підприємств, бюджетних і фінансових організацій, підприємств сфери обслуговування і т.д.

* підтримка оперативного управління підприємством;

* автоматизація організаційної і господарської діяльності;

* ведення бухгалтерського обліку з декількома планами рахунків і довільними параметрами обліку, регламентована звітність;

* широкі можливості для управлінського обліку і побудови аналітичної звітності, підтримка багатовалютного обліку;

* рішення задач планування, бюджетування і фінансового аналізу;

* розрахунок зарплати і управління персоналом;

* інші області застосування.

У 1С:Підприємство 8.0 реалізовані потужні засоби формування різноманітної звітності:

* інтелектуальна побудова ієрархічної і багатовимірної звітності, а також кросс-звітів;

* отримання користувачем аналітичних даних в будь-якому зрізі при завданні спеціальної настройки без зміни прикладного рішення;

* групування і розшифровки в звітах, деталізація і агрегація інформації;

* зведені таблиці для аналізу багатовимірних даних, динамічна зміна структури звіту;

* різні типи діаграм для графічного представлення економічної інформації.

Система "1С:Підприємство 8.0" має широкі можливості взаємодії з іншими додатками і побудови складних інтегрованих рішень:

* взаємодія через COM-з'єднання;

* підтримка механізму Automation;

* підтримка інтернет-протоколів HTTP, HTTPS, FTP;

* відправка і прийом електронної пошти (e-mail);

* робота з XML-документами;

* обмін даними через текстові файли; читання і запис текстових файлів великого розміру

* підтримка DBF-файлів;

* технологія зовнішніх компонент, підтримка роботи з торговим устаткуванням.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)