АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аналітичні реакції та вимоги до них

Читайте также:
 1. Cтиль керівництва: сутність, вимоги у його сучасних умовах
 2. Вентиляція. Вимоги до вентиляції.
 3. Вимоги до бланків документів
 4. Вимоги до бланків документів. Оформлювання сторінки
 5. ВИМОГИ ДО ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТІ
 6. ВИМОГИ ДО ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ ПРИ МОНТАЖІ І ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНИХ РОБОТАХ
 7. Вимоги до виконання практичного завдання в текстовому редакторі Microsoft Word
 8. Вимоги до додатків
 9. Вимоги до економічного забезпечення збройних сил
 10. Вимоги до змісту загальної середньої освіти
 11. Вимоги до змісту та розташування реквізитів

 

Аналітичними реакціями називаються такі хімічні реакції, які використовують для ідентифікації, розділення та кількісного визначення елементів, іонів, молекул.

Аналітичні реакції класифікуються за застосуванням:

а) реакції виявлення;

б) реакції кількісного визначення;

в) реакції розподілення.

За характером хімічної взаємодії:

а) кислотно-основні (протолітичні);

б) реакції осадження;

в) реакції комплексоутворення;

г) окисно-відновні реакції.

Аналітичні реакції, які характерні для даного йона або речовини називаються характерними аналітичними реакціями.

Аналітичні реагенти на даний йон або речовину називаються характерними аналітичними реагентами (реактивами).

Селективними (вибірковими) аналітичними реакціями називають такі реакції, які при визначених умовах відбуваються одночасно тільки з деякими йонами.

Специфічними аналітичними реакціями називаються такі реакції, які дозволяють визначити даний йон (речовину) в присутності інших йонів (речовин).

Наприклад: NH4+ +OH- NH3 ↑+H2O

(за запахом, за посинінням лакмусового паперу, розовіння паперу, який змочений фенолфталеїном).

Ця реакція є специфічною, а кон – специфічний реагент на катіон амонію.

Цією реакцією можна визначити NH4+ в присутності інших йонів в неорганічному аналізі.

Для запису рівнянь хімічних реакцій в аналітичній хімії використовують:

1) молекулярні рівняння;

2) йонно-молекулярні;

3) йонно-електронні.

Термохімічні рівняння дуже рідко використовують в аналітичній хімії.

Вимоги до аналітичних рівнянь:

1) повинні відбуватися швидко;

2) бути незворотними;

3) повинні проходити в еквівалентних співвідношеннях;

4) супроводжуватися зовнішнім ефектом (в хімічних методах аналізу);

5) бути специфічними або селективними.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)