АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вимоги до додатків

Читайте также:
 1. Cтиль керівництва: сутність, вимоги у його сучасних умовах
 2. Аналітичні реакції та вимоги до них
 3. Вимоги до бланків документів
 4. Вимоги до бланків документів. Оформлювання сторінки
 5. ВИМОГИ ДО ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТІ
 6. ВИМОГИ ДО ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ ПРИ МОНТАЖІ І ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНИХ РОБОТАХ
 7. Вимоги до виконання практичного завдання в текстовому редакторі Microsoft Word
 8. Вимоги до економічного забезпечення збройних сил
 9. Вимоги до змісту загальної середньої освіти
 10. Вимоги до змісту та розташування реквізитів
 11. ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК СТУДЕНТІВ

У додатках вміщують матеріал, який є необхідним для повноти курсової роботи, але включення його до основної частини наукової роботи може змінити впорядковане і логічне уявлення про дослідження; не може бути розміщений в основній частині курсової роботи через великий обсяг або способи його відтворення.

У додатки можуть бути включені: додаткові ілюстрації або таблиці; матеріали, які через великий обсяг, специфіку викладання або форму подання не можуть бути внесені до основної частини (оригінали фотографій, формули, розрахунки, опис комп’ютерних програм, розроблених у процесі виконання роботи та ін. Кожен додаток повинен починатися з нового аркуша і мати заголовок, виконаний великими літерами. У правому верхньому кутку над заголовком великими літерами пишеться відповідно: ДОДАТОК А, ДОДАТОК Б тощо.

Дипломна робота– кваліфікаційна науково-дослідницька робота студента, яка готується з метою публічного захисту й отримання освітньо-кваліфікаційного ступеня «спеціаліст». Виконання дипломної роботи та її захист перед державною екзаменаційною комісією є перевіркою підготовки фахівця до самостійної діяльності з обраної спеціальності, його здатності самостійно аналізувати стан проблем у певній галузі науки, розробляти необхідні пропозиції.

Дипломна робота має відповідати таким вимогам:

n бути актуальною, мати новизну, виконуватись на рівні сучасних досягнень науки і техніки;

n бути спрямованою на вирішення практичних завдань майбутньої діяльності;

n стимулювати у студентів творчий пошук нових пріоритетних наукових рішень;

n містити огляд наукових і методичних праць, пов'язаних з темою дослідження;

n пропонувати оптимальні рішення на основі застосування математичних методів моделювання з використанням сучасних засобів обчислювальної техніки;

n виконуватися в руслі наукових досліджень керівника, кафедри та інших наукових підрозділів закладу;

n узагальнювати і розвивати науково-дослідницькі вміння студента;

n свідчити про коректне ставлення студента до використання результатів аналізу та опублікованих матеріалів інших авторів, тобто містити посилання на використані джерела із вказівкою прізвища й ініціалів автора, назви праці, видавництва, місця і року видання, сторінки.Дипломні роботи без посилань на джерела використаного матеріалу до захисту не допускаються.

Вимоги до змісту дипломної роботи

1.Титульний аркуш дипломної роботи

Титульний аркуш дипломної роботи (зразок наведено в додатку Б) містить назву університету, факультету та кафедри, де виконана дипломна робота; прізвище, ім'я, по батькові автора; назву дипломної роботи; шифр і найменування спеціальності; науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові наукового керівника та консультанта; місто і рік.

2. Завдання на виконання дипломної роботи

Завдання на виконання дипломної роботи (зразок наведено в додатку В) містить назву університету, факультету та кафедри, де виконана дипломна робота; прізвище, ім'я, по батькові автора; тему дипломної роботи; найменування спеціальності; терміни подання дипломної роботи на перевірку керівнику та рецензентові; назви розділів дипломної роботи, прізвища та ініціали, а також підписи наукового керівника та (або) консультанта; дата видачі завдань на виконання дипломної роботи та її окремих розділів.

3. Календарний план-графік виконання дипломної роботи

Календарний план-графік виконання дипломної роботи (зразок наведено в додатку Д) містить прізвище, ім'я, по батькові автора дипломної роботи та графік виконання дипломної роботи і підписується науковим керівником та студентом, що в майбутньому має виконати дипломну роботу.

4. Реферат

У рефераті вказується короткий зміст роботи (основні відомості про роботу, методах та результатах її виконання). Реферат починається із зазначення теми, обсягу роботи, кількості ілюстрацій, таблиць, графіків і використаних літературних джерел. Реферат повинен включати ключові слова (5-15 слів та словосполучень написаних в стрічку через кому в називному відмінку), які виражають основні поняття теми дипломної роботи. Далі зазначають мету, об'єкт, предмет, методи дослідження. Обсяг реферату не повинен перевищувати однієї сторінки (додаток Е).

‡агрузка...

5. Зміст

Зміст подають на початку дипломної роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаної літератури (додаток И).

6. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідності)

Якщо в тексті дипломної роботи вжито специфічну термінологію, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення, тощо, їх перелік може бути поданий в дипломної роботи у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом.

Перелік слід друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять, наприклад, скорочення, справа - їх детальне розшифрування.

Якщо в дипломній роботі використовують спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення тощо, які повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифрування наводять у тексті при першому згадуванні.

7. Вступ

Розкриває сутність і стан наукової проблеми (задачі) та її значущість, підстави і вихідні дані для розроблення теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження.

Далі подають загальну характеристику дипломної роботи в рекомендованій нижче послідовності.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)