АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ВИМОГИ ДО ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ ПРИ МОНТАЖІ І ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНИХ РОБОТАХ

Читайте также:
 1. A) к любой экономической системе
 2. A) прогрессивная система налогообложения.
 3. C) Систематическими
 4. CASE-технология создания информационных систем
 5. Cтиль керівництва: сутність, вимоги у його сучасних умовах
 6. ERP и CRM система OpenERP
 7. HMI/SCADA – создание графического интерфейса в SCADА-системе Trace Mode 6 (часть 1).
 8. I СИСТЕМА, ИСТОЧНИКИ, ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ РИМСКОГО ПРАВА
 9. I. Основні риси політичної системи України
 10. I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ (ТЕРМИНЫ) ЭКОЛОГИИ. ЕЕ СИСТЕМНОСТЬ
 11. I. Суспільство як соціальна система.
 12. I. Формирование системы военной психологии в России.

4.1Вимоги до вентиляційних систем при монтажі

4.1.1Вимоги до технологічного процесу повинні бути викладені в проектно-технологічній документації (проекті виконання робіт, технологічній карті). Несучі конструкції для кріплення повітроводів вентиляційних систем повинні бути надійними, не вібрувати і не передавати вібрації.

Місцеві відсмоктувачі повинні кріпитися до невібруючих або найменш вібруючих частин технологічного устаткування.

Повітроводи повинні встановлюватися на кріпленнях або підвісках, які не горять.

4.1.2Матеріали і конструкції прокладок фланцевих з'єднань повітроводів вентиляційних систем повинні вибиратися з урахуванням температури, хімічних і фізико-механічних властивостей середовища, що транспортується.

4.1.3Стики повітроводів вентиляційних систем не повинні розташовуватися в товщі стін, перегородок і перекриттів.

4.1.4Деталі і вузли вентиляційного устаткування та елементів вентиляційних систем, що монтуються, перед підйомом і установленням повинні бути очищені від іржі, бруду, снігу і сторонніх предметів.

4.1.5Прокладка у повітроводах і приміщеннях для вентиляційного устаткування трубопроводів, що транспортують шкідливі, отрутні, вибухонебезпечні, горючі гази, а також гази і рідини, що мають неприємні запахи, не допускається.

4.1.6Розміщення на повітроводах вентиляційних систем і кріплення до них газопроводів, призначених для транспортування горючих рідин, не допускається.

4.1.7Устаткування вентиляційних систем повинне бути вивірено та міцно закріплено на опорних конструкціях.

4.1.8Елементи вентиляційних систем, що транспортують повітря з температурою вище +70 °С, заборонено фарбувати нетермостійкими та горючими фарбами.

4.1.9Вентиляційне обладнання має поставлятися в зону монтажу в повній заводській готовності в комплекті із віброізоляторами. Технічні характеристики його повинні відповідати паспортним даним завода-виробника.

4.2Вимоги до вентиляційних систем при пусконалагоджувальних роботах

4.2.1Пусконалагоджувальні роботи (налагодження на проектні витрати повітря та комплексне випробування) всіх систем вентиляції повинні здійснюватися відповідно до вимог СНиП 2.04.05 та затверджених технологічних документів.

Перед виконанням зазначених робіт повинні проводитися індивідуальні випробування устаткування вентиляційних систем.4.2.2Виконання пусконалагоджувальних робіт систем вентиляції до усунення недоліків, виявлених при їх індивідуальних випробуваннях, не допускається.

4.2.3Пусконалагоджувальні роботи по вентиляційним системам, безпосередньо пов'язаними з технологічним устаткуванням (у тому числі і по місцевим відсмоктувачам), після закінчення їх монтажу повинні виконуватися при роботі технологічного устаткування. На вимогу замовника допускається виконувати пусконалагоджувальні роботи на холостому ходу технологічного устаткування.

4.2.4Системи вентиляції повинні вводитися в експлуатацію після закінчення пусконалагоджувальних робіт і оформлення технічних паспортів налагодження систем на проектні витрати повітря, а також актів про виконання комплексного випробування.

4.2.5Зміна конструкцій вентиляційних систем і їх окремих елементів без попереднього узгодження з організаціями, що виконали проект, не допускається.

4.3Для всіх об'єктів, що споруджуються і реконструюються, у процесі освоєння проектної потужності об'єкта при незабезпеченні асиміляції розрахункової кількості шкідливих речовин, які виділяються, надлишкового тепла та вологи повинно бути виконане налагодження систем вентиляції на санітарно-гігієнічні умови повітряного середовища вентильованих приміщень, які повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005, ДСН 3.3.6.042, СНиП 2.04.05 і діючим технологічним процесам на момент введення об'єкта в експлуатацію.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)