АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

З ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Читайте также:
 1. Адміністративна структура БМР має три органи: загальні збори акціонерів, рада директорів і правління.
 2. Азербайджанська Республіка: загальні відомості
 3. Взаємне положення двох прямих.
 4. Взаємне положення прямої та площини.
 5. ВИХІДНІ ДАНІ. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ
 6. Вкажіть базове положення генезису організації
 7. Деякі загальні принципи дослідження операцій (висновки до розділу 1)
 8. Див.: Загальні рекомендації з проведення аудиту ефективності використання державних коштів. Затв. постановою Колегії Рахункової палати України від 12.07.2006 № 18-4.
 9. Економічний протекціонізм і вільна торгівля. Причини «вибіркової» протекціоністської політики і загальні тенденції до лібералізації міжнародної торгівлі
 10. Загальні вимоги
 11. Загальні вимоги безпеки до виробничого обладнання та технологічних процесів.

3.1Вентиляційні системи для виробничих приміщень у комплексі з технологічним устаткуванням, що виділяє шкідливі речовини згідно з ГОСТ 12.0.003, надлишкове тепло або вологу, повинні забезпечувати мікрокліматичні умови та чистоту повітря, що відповідають вимогам ГОСТ 12.1.005, ДСН 3.3.6.042 на постійному і тимчасовому робочих місцях у робочій зоні виробничих приміщень.

У зоні адміністративно-побутових приміщень промислових підприємств, що обслуговуються, а також у приміщеннях громадських будинків повинні бути забезпечені мікрокліматичні умови відповідно до вимог ДСН 3.3.6.042.

3.2Технічні рішення, прийняті при проектуванні вентиляційних систем, а також вимоги, які вису ваються до них при спорудженні та експлуатації, повинні відповідати ДБН А.3.2-2, СНиП 2.04.05, СНиП 2.09.02, СНиП 2.09.04.

3.3Випробування вентиляційних систем має виконуватися відповідно до вимог нормативної документації та організації-виробника.

3.4Розташування вентиляційних систем має забезпечувати безпечний і зручний монтаж, експлуатацію та ремонт технологічного устаткування. При розміщенні вентиляційних систем слід дотримуватись норм освітлення приміщень, робочих місць і проходів згідно з ГОСТ 12.1.046, ДБН В.2.5-28.

3.5Для монтажу, ремонту та обслуговування елементів вентиляційних систем, а також для переходу через них повинні передбачатися стаціонарні площадки, проходи, сходи і містки від повідно до ГОСТ 23407, ГОСТ 26887, ГОСТ 27321.

3.6Приміщення для вентиляційного устаткування повинні бути вентильованими та забезпечувати безпечне виконання ремонту, монтажу і спостереження за установками. Вони повинні обладнуватися монтажними прорізами і вантажопідіймальними пристосуваннями.

3.7Розміщення припливних і витяжних вентиляційних агрегатів у приміщеннях для вентиляційного устаткування повинне виконуватися відповідно до СНиП 2.04.05.

3.8Елементи конструкції вентиляційних систем, включаючи органи управління, повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003.

3.9На випадок виникнення пожежі слід передбачити спеціальні пристрої, що забезпечують відключення вентиляційних систем, а також включення, при необхідності, систем аварійної протидимної вентиляції, відповідно до вимог СНиП 2.04.05.

3.10Розміщення і улаштування електроустаткування вентиляційних систем, а також контрольно-вимірювальної апаратури, улаштування струмоведучих частин і заземлень має відповідати вимогам ГОСТ 12.1.030, НПАОП 0.00-1.29, НПАОП 40.1-1.01, НПАОП 40.1-1.21, НПАОП 40.1-1.32, а також діючих стандартів на вибухозахищене і рудничне устаткування.3.11Вентиляційні системи, що обслуговують приміщення категорій А, Б згідно із НАПБ Б.03.002 та системи місцевих відсмоктувачів, у яких можливе утворення статичної електрики, повинні бути у вибухобезпечному виконанні і захищені від дії статичної електрики згідно з ГОСТ 12.1.018, ГОСТ 12.4.124, ДБН В.2.5-27, НПАОП 0.00-1.29.

3.12Виконання вентиляційного устаткування систем, що обслуговує приміщення категорій А, Б згідно із НАПБ Б.03.002 і місцевих відсмоктувачів вибухопожежобезпечних та пожежобезпечних сумішей, мають відповідати вимогам СНиП 2.04.05.

3.13Робітники, які працюють з вентиляційними системами, повинні бути забезпечені захисними засобами згідно з ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)