АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вкажіть базове положення генезису організації

Читайте также:
 1. Авторитетні міжнародні організації
 2. АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ.
 3. Взаємне положення двох прямих.
 4. Взаємне положення прямої та площини.
 5. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату
 6. Виробнича діяльність будівельної організації
 7. Виробничі запаси будівельної організації
 8. Вкажіть номер неправильної відповіді. Аварійні події на АЕС за збільшенням тяжкість класифікується по рівнях шкалою МАГАТЕ 1990г.
 9. Вкажіть номер неправильної відповіді. Для виконання завдань по охороні громадського порядку організовуються:
 10. Вкажіть номер неправильної відповіді. До хімічних речовин із задушливою дією і ефектом марнотратника відносяться:
 11. Вкажіть номер неправильної відповіді. Захист органів дихання від фосгену:

А. Організація утворює і розвиває двоїсту об’єктивно-суб’єктивну природу виникнення, становлення та розвитку

Б. Будь-яка система є результатом процесу її організації, але не кожен процес завершується створенням системи

В. Головним потенціалом формування і розвитку цілеспрямованої життєдіяльності людини ж прямування до вищих форм реалізації організації, як у вигляді процесу, так і у вигляді системи

Г. Організація постійно розвивається та удосконалюється

 

До системи законів організації відносять

А. Закони форми, закони змісту, закони взаємозв’язку, закони взаємодії

Б. Закони форми, закони генезису, закони тенденцій

В. Закони розвитку, закони прогресу, закони змісту, закони взаємозв’язку

Г. Закони величини, закони змісту, закони толеранції, закони взаємозв’язку

 

До основних законів організації належать

А. Закони синергії

Б. Закони форми

В. Закони змісту

Г. Закони взаємозв’язку

 

Закон синергії стверджує

А. Потенціал організації перевищує сукупність потенціалів її складових

Б. Зв’язки є основним аргументом форми як похідної від них функції

В. Властивості організації відповідають якісним властивостям її складових

Г. Єдність аналізу і синтезу обумовлена об’єктивно

 

До законів форми належать такі закони

А. Інформатизації та відповідності

Б. Композиції та формації

В. Ітерації та єдності

Г. Онтогенезу та самозбереження

До законів змісту належать такі закони

А. Онтогенезу та самозбереження

Б. Ітерації та єдності

В. Композиції та формації

Г. Інформатизації та відповідності

До законів взаємозв’язку належать такі закони

А. Інформатизації та відповідності

Б. Онтогенезу та самозбереження

В. Композиції та формації

Г. Ітерації та єдності

До законів взаємодії належать такі закони

А. Ітерації та єдності

Б. Інформатизації та відповідності

В. Композиції та формації

Г. Онтогенезу та самозбереження

 

Закон формації стверджує

А. Ціль часткового є підціллю загального

Б. Властивості організації відповідають якісним властивостям її складових

В. Форма організації визначається побудовою її зв’язків

Г. Рівень організації визначається рівнем інформатизації 

Закон композиції стверджує

А. Ціль часткового є підціллю загального

Б. Рівень організації визначається рівнем інформатизації

В. Форма організації визначається побудовою її зв’язків

Г. Властивості організації відповідають якісним властивостям її складових

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)