АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Які принципи організації відносяться до загальних

Читайте также:
 1. Авторитетні міжнародні організації
 2. Аксіоми статики (принципи статики)
 3. АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ.
 4. Важливі принципи ООП
 5. Взаємодії в екологічних системах. Принципи формування екосистем
 6. Види і принципи екологічної політики. Теорія зовнішніх ефектів
 7. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату
 8. Виробнича діяльність будівельної організації
 9. Виробничі запаси будівельної організації
 10. Виховна робота з педагогічно занедбаними дітьми. Принципи, шляхи і етапи перевиховання важковиховуваних дітей.
 11. Вкажіть базове положення генезису організації
 12. Вкажіть номер неправильної відповіді. До хімічних речовин із задушливою дією і ефектом марнотратника відносяться:

А. Принцип зворотного зв’язку

Б. Принципи статичного стану організації

В. Принципи динамічного стану організації

Г. Ситуативні принципи

Предмет теорії організації — це

А. Загальні, часткові та специфічні закономірні тенденції, що діють в організаційних системах, механізм їх прояву та використання різними суб’єктами управління

Б. Закони організації і суб’єктивні закони для організації

В. Умови для сприятливої дії законів, передбачення та прогнозування розвитку організаційних процесів

Г. Конкретні кінцеві стани або бажаний результат, якого прагне досягти група, працюючи разом

 

82. Основоположник „бюрократичної” моделі організації

А. Ф. Тейлор

Б. М. Вебер

В. Е. Мейо

Г. А. Файоль

 

Вкажіть компонент соціальної системи, що відрізняє її від біологічних систем

А. Процеси

Б. Людина

В. Речі

Г. Духовні цінності

Скільки рівнів соціального середовища ви знаєте

А. П’ять

Б. Шість

В. Чотири

Г. Три

 

Який тип управління організацією характеризується чітко визначеними стандартизованими та стійкими завданнями

А. Механістичний

Б. Органічний

В. Адміністративний

Г. Системний

 

86. Який закон організації має таке формулювання „Існує такий набір ресурсів, за якого потенціал організації завжди буде або істотно більшим суми потенціалів ресурсів, що входять до неї, або істотно меншим”

А. Закон самозбереження

Б. Закон синергії

В. Закон розвитку

Г. Закон ітерації

 

Який закон організації відноситься до часткових

А. Закон відповідності різноманітності керуючої системи різноманітності керованого об’єкту

Б. Загальний закон врахування системи потреб

В. Безперервність, ритмічність руху виробничих фондів

Г. Об’єктивний закон пріоритету цілого над частиною

До принципів статичного стану організації відноситься

А. Принцип пріоритету мети

Б. Принцип пріоритету персоналу

В. Принцип пріоритету структури над функціями

Г. Принцип пріоритету об’єкту управління над суб’єктом

 

Теорія організації як наука та навчальна дисципліна виконує функцію

А. Планування

В. Методологічну

Г. Мотивації

Д. Координування

 

Багаторівневий характер маєА. Предмет теорії організації

Б. Об’єкт теорії організації

В. Метод теорії організації

Г. Закон теорії організації

 

Відмінність еволюції соціально-економічних систем від еволюції біологічних систем в наступному

А. Передача історичного досвіду майбутнім поколінням

Б. Безповоротність

В. Наявність кількісних та якісних перетворень

Г. Зміна буття

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)