АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Шкала оцінювання за шкалою ЕСТS

Читайте также:
 1. Види оцінювання навчальних досягнень учнів
 2. Вкажіть номер неправильної відповіді. Аварійні події на АЕС за збільшенням тяжкість класифікується по рівнях шкалою МАГАТЕ 1990г.
 3. Возможные аварии на АЭС и их характеристики. Международная шкала оценки событий на АЭС. Особенности радиоактивного загрязнения ОС при авариях на АЭС
 4. Вторая шкала. Тревога и депрессивные тенденции.
 5. Геохронологическая шкала
 6. ЕФЕКТИВШСТЬ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ, МЕТОДИКА ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ
 7. За шкалою Чеддока, якщо
 8. Критерії оцінювання діяльності студента на семінарі
 9. Критерії оцінювання знань студентів
 10. Критерії оцінювання і фективності виховного процесу.
 11. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
 12. Метод аналітичних групувань і дисперсійний аналіз. Оцінювання щільності кореляційного зв’язку за даними аналітичного групування
За шкалою Університету За національною шкалою За шкалою ECTS
90–100 відмінно А (відмінно)
85-89 добре В(дуже добре)
75–84 С (добре)
65–74 задовільно D (задовільно)
60-64 Е (достатньо)
35–59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю повторного складання)
1–34 F (незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни)

 

11. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

З ДИСЦИПЛІНИ “ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ”

 

1. Теорія організації як наука та її місце в системі наукових знань.

2. Організація і управління.

3. Еволюція теорії організації.

4. Основоположні ідеї теорії організації.

5. Ф. Тейлор та наукові основи теорії організації.

6. Принципи організації А.Файоля.

7. Бюрократія М.Вебера.

8. Е.Мейо та Хоторнський експеримент.

9. Ч.Барнард та цілеспрямовані організації.

10. Д.Макгрегор та теорія X-Y.

11. А.Чандлер, Дж.Томпсон, П.Лоуренс, Дж.Лорш та дослідження впливу зовнішнього середовища на організацію.

12. Р.Сайерт, Дж.Марч, Г.Саймон та модель „смітника”.

13. Сучасна теорія організації.

14. Система моделей теорії організації.

15. Класична модель теорії організації.

16. Бюрократична модель теорії організації.

17. Неокласична модель теорії організації.

18. Інституційна модель теорії організації.

19. Системна модель теорії організації.

20. Організація як універсальна категорія: основні підходи.

21. Генезис організації.

22. Властивості організації.

23. Принципи організації.

24. Система законів організації.

25. Поняття організаційної системи. Організація як відкрита система.

26. Соціальна організація. Організаційна система і колектив організації.

27. Зовнішнє середовище організаційної системи.

28. Внутрішнє середовище організаційної системи. Підсистеми організації.

29. Класифікація організацій.

30. Організація як процес. Статика та динаміка організаційних систем.

31. Динамічна організація. Порівняльний аналіз принципів дії динамічних і статичних організацій.

32. Організація як система процесів. Класифікація процесів в організації.

33. Структура організації як чинник забезпечення її ефективності та принципи її побудови.34. Формальна та неформальна організаційна структура.

35. Елементи структури та зв’язки в організації.

36. Концепції організаційних структур.

37. Підходи до формування організаційної структури.

38. Характеристики організаційної структури.

39. Централізація організаційної структури. Проблема централізації і децентралізації побудови організаційної структури.

40. Сутність організаційної культури як компоненту теорії організації.

41. Принципи побудови сучасної організаційної культури

42. Концепція організаційної культури.

43. Інформація в організації як чинник забезпечення її ефективності. Управлінська інформація.

44. Технології інформаційної діяльності в організації.

45. Внутрішньоорганізаційна інформаційна система. Корпоративні інформаційні системи.

46. Ефект діяльності організації та його види. Результативність організації.

47. Ефективність діяльності організації, її види, критерії та чинники забезпечення.

48. Підходи до оцінювання ефективності організації.

49. Економічна ефективність організації.

50. Соціальна ефективність організації.

 

 

12. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ»

 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1. Доблаев В.Л. Теория организации. — М.: Институт молодежи, 1995.

2. Коренченко Р.А. Общая теория организации: Учебник для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 286 с.

3. Латфуллин Г., Райченко А. Теория организации. – СПб.: Питер, 2003. – 400 с.

4. Мильнер Б.З. Теория организации. — М.: ИНФРА-М, 2001.

5. Монастирський Г.Л. Теорія організації: Навч. посібник. — К.: Знання, 2008. — 319 с.

6. Монастирський Г.Л. Навчально-методичний комплекс із дисципліни „Теорія організації” для студентів за спеціальністю 6.050200 „Менеджмент організацій” / укладачі Монастирський Г.Л., Овсянюк-Бердадіна О.Ф. — Тернопіль: Економічна думка, 2007. — 84 с.

7. Радченко Я.В. Теория организации. — М.: ГАУ, 1998.

‡агрузка...

8. Рогожин С.В., Рогожина Т.В. Теория организации: Учеб. пособие. — М.: Изд-во «Екзамен», 2003. — 320 с.

9. Смирнов Э.А. Теория организации. — М.: ИНФРА-М, 2000.

10. Туровец О.Г., Родионова В.Н. Теория организации: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 2003. — 128 с.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)