АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Інформаційні технології в організації — це

Читайте также:
 1. Internet та Intranet-технології
 2. OLAP-Технології
 3. Авторитетні міжнародні організації
 4. АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ.
 5. Аналіз причин впровадження мережевої технології
 6. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату
 7. Виробнича діяльність будівельної організації
 8. Виробничі запаси будівельної організації
 9. Візуальні та інформаційні мистецтва: гіперреалізм, концептуалізм, бодіарт, лендарт та ін.
 10. Вкажіть базове положення генезису організації
 11. Глобальні інформаційні мережі.
 12. Гнучкість організації — це

А. Способи і методи отримання, збору, пошуку, передачі, опрацювання, зберігання, накопичення, поширення та тиражування інформації, необхідної для здійснення управління організацією

Б. Формування інформаційних зв’язків між організацією та зовнішнім середовищем

В. Сукупність методів та засобів побудови та ведення фактографічних і повнотекстових баз даних, баз даних аудіо- та відеоінформації

Г. Створення електронного банку даних

За способом використання засобів обчислювальної техніки під час обробки інформації виокремлюють такі інформаційні технології

А. Інформаційні технології у централізованих автоматизованих інформаційних системах

Б. Технології, що реалізують модель процесу управління з розподіленими ресурсами

В. Технології автоматизації функцій управління

Г. Технології формування іміджу організації

За ступенем охоплення завдань управління виокремлюють такі інформаційні технології

А. Технології формування іміджу організації

Б. Технології автоматизації функцій управління

В. Технології, що реалізують модель процесу управління з розподіленими ресурсами

Г. Інформаційні технології у централізованих автоматизованих інформаційних системах

 

За моделями обчислювального процесу виокремлюють такі інформаційні технології

А. Технології формування іміджу організації

Б. Технології, що реалізують модель процесу управління з розподіленими ресурсами

В. Інформаційні технології у централізованих автоматизованих інформаційних системах

Г. Технології автоматизації функцій управління

 

До складу інформаційної системи організації входить

А. Фінансова підсистема

Б. Підсистема адміністративної інформації

В. Система матеріально-технічного забезпечення

Г. Підсистема зв’язків з муніципальними банками даних

Ефективність діяльності організації — це

А. Рентабельність організації

Б. Способи і методи отримання, збору, пошуку, передачі, опрацювання, зберігання, накопичення, поширення та тиражування інформації, необхідної для здійснення управління організацією

В. Спосіб реалізації організаційних завдань

Г. Властивість організації, пов’язана з її здатністю формулювати свої цілі з урахуванням зовнішніх і внутрішніх умов функціонування та досягати поставлених цілей шляхом використання соціально схвалених засобів за встановленого співвідношення витрат та результатів


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)