АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Які показники можуть бути використані при оцінці ефективності організаційної структури

Читайте также:
 1. Автономность реструктуризации
 2. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 3. Аналіз структури капіталу підприємства
 4. Бактериологічні показники якості води характеризують нешкідливість води відносно присутності хвороботворних мікроорганізмів.
 5. Бездротові мережі без інфраструктури
 6. Вартісні показники ефективності використання
 7. Види юридичної відповідальності залежно від галузевої структури права
 8. Визначення порівняльної економічної ефективності капіталовкладень
 9. Вирішальним для реалізації гарантій національної безпеки й оборони України має стати її інтеграція в усі впливові європейські структури.
 10. Вплив параметрів технічного стану і ТО на собівартість сільськогосподарської продукції та основні техніко-економічні показники використання МТП
 11. Врахування фактора часу при визначенні економічної ефективності
 12. Головні макроекономічні показники (проблема валоєвого і чистого доходів)

А. Показники стану організаційної культури

Б. Показники, що характеризують рівень оперативності управління

В. Показники, що характеризують раціональність організаційної структури і її техніко-організаційний рівень

Д. Показники, що характеризують специфіку управлінської праці

 

8. ПРАКТИКУМ З ДИСЦИПЛІНИ „ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ”

 

Управлінська ситуація № 1

 

Вихідні дані

Ви спеціаліст кадрової служби акціонерного товариства.

Кадрове забезпечення підрозділів акціонерного товариства в розрізі вікових груп характеризується такими даними (табл. 1).

Таблиця 1

Кадрове забезпечення підрозділів акціонерного товариства в розрізі вікових груп в 1996–2012 роках

Вікова група Чисельність осіб за роками
18-28 років
29-35 років
35-50 років
50-60 років
старші 60 років

Завдання

1. Розрахуйте структуру кадрового забезпечення підрозділів акціонерного товариства в розрізі вікових груп та визначте її зміну за роками.

2. Підготуйте доповідну записку на ім’я голови правління акціонерного товариства «Про стан кадрового забезпечення підрозділів акціонерного товариства за віковою ознакою», в якій запропонуйте шляхи омолодження персоналу. При підготовці записки врахуйте принципи побудови ефективної організації.

 

Управлінська ситуація № 2

 

Вихідні дані

Ви радник президента корпорації

Кадрове забезпечення підрозділів корпорації за освітньо-кваліфікаційним рівнем працівників характеризується такими даними (табл.1).

Таблиця 1

Кадрове забезпечення підрозділів корпорації в розрізі освітньо-кваліфікаційного рівня працівників на 1 січня 2012 р.

Характеристика освітньо-кваліфікаційного рівня працівників Чисельність працівників, осіб
1. Середня –спеціальна освіта
2. Вища освіта, в т.ч. освітньо-кваліфікаційний рівень: – спеціаліст – магістр
Із загального числа осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр», магістрів з напрямку «Економіка»
Всього

Завдання

1. Обрахуйте та здійсніть аналіз структури кадрового забезпечення підрозділів корпорації за освітньо-кваліфікаційним рівнем працівників.2. Запропонуйте напрямки підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня працівників корпорації з урахуванням різних форм розвитку персоналу.

3. Визначте, як запропоновані вами заходи, можуть вплинути на зміну ефективності функціонування корпорації.

 

Управлінська ситуація № 3

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)