АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Бактериологічні показники якості води характеризують нешкідливість води відносно присутності хвороботворних мікроорганізмів

Читайте также:
 1. В якості прикладу розглянемо задачу.
 2. Вартісні показники ефективності використання
 3. Види внутрішньоаптечного контролю якості лікарських засобів.
 4. Відносно центра
 5. Вплив параметрів технічного стану і ТО на собівартість сільськогосподарської продукції та основні техніко-економічні показники використання МТП
 6. Головні макроекономічні показники (проблема валоєвого і чистого доходів)
 7. Еластичність попиту та пропозиції відносно ціни
 8. Ефективність виробництва: сутність і показники
 9. Ефективність суспільного виробництва,її сутність,економічні та соціальні показники.
 10. Інфляція, її причини, види та показники
 11. Інфляція, її причини, види та показники.

Важливим бактеріологічним показником є вміст бактерій групи кишечної палочки в 1л. води, які визначають величину колі – індекса. Найменший об’єм води ( в мл.) на одну кишечну палочку називається колі – тітром.

Визначення санітарно – бактеріологічних показників проводиться мікробіологічними методами.

Оцінка якості питної води

Вода – один із важливіших компонентів біосфери і необхідний чинник організмів. Зараз антропогенний вплив на гідросферу постійно зростає. Відкриті водоймища і підземні джерела води відносяться до об’єктів державного нагляду. Вимоги до якості води регламентуються відповідними нормативними документами.

Відповідно нормативним вимогам якість питної води оцінюють за трьома показниками:

1. Бактеріологічний показник;

2. Вміст токсичних речовин;

Органолептичні властивості.

Основні джерела забруднення водоймищ:

1. Побутові стічні води;

2. Стоки промислових підприємств;

3. Робота водного транспорту і лісосплав;

Стоки поверхневі ( дощ, талі сніги) – непостійний в часі, кількості і якості фактор забруднення.

Категорії водокористування:

Перша категорія – використання водних об’єктів в якості джерел господарсько – питного водопостачання, а також для підприємств харчової промисловості.

Друга категорія – використання водних об’єктів для купання, спорту і відпочинку населення, а також використання водних об’єктів, що знаходяться в межах населених місць.

В якості гігієнічних нормативів прийнято гранично допустимі концентрації (ГДК) – максимально допустимі концентрації при яких вміст в воді речовин не спричиняє прямого або опосередненого впливу на організм людини протягом всього життя і не погіршує гігієнічні умови водокористування. ГДК шкідливих речовин в водних об’єктах першої та другої категорії водокористування див.таблиця № 2.

Відповідно з діючою класифікацією хімічні речовини за ступенем небезпеки поділяються на чотири класи:

1-й клас – надзвичайно небезпечні;

2-й клас – високо небезпечні;

3-й клас – небезпечні;

Й клас – помірно небезпечні.

В основу класифікації покладено показники речовин, що характеризують ступінь небезпеки для людини при забруднені ними води в залежності від їх загальної токсичності, кумулятивності, здатності викликати віддалені побічні дії.Якщо в воді міститься декілька речовин 1-ого та 2-ого класів небезпеки сума відношень концентрацій ( С1, С2 … Сn) кожної із речовин в водоймі до відповідних значень ГДК не повинна перевищувати одиниці:

( С1 : ГДК1) + (С2 : ГДК2) + … ( Сn : ГДКn) ≤ 1 (2)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)