АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Загальні теоретичні положення

Читайте также:
 1. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського.
 2. Адміністративна структура БМР має три органи: загальні збори акціонерів, рада директорів і правління.
 3. Азербайджанська Республіка: загальні відомості
 4. Взаємне положення двох прямих.
 5. Взаємне положення прямої та площини.
 6. Вкажіть базове положення генезису організації
 7. Економічний протекціонізм і вільна торгівля. Причини «вибіркової» протекціоністської політики і загальні тенденції до лібералізації міжнародної торгівлі
 8. З ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 9. Загальні вимоги
 10. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 11. Загальні вимоги до наукового тексту
 12. Загальні вимоги до організації і проведення рухливих ігор.

На Землі води дуже багато, біля 70% поверхні планети покрито морями та океанами, але ця вода – солона. Всі основні наземні екосистеми, зрозуміло, що і людська, залежать від наявності прісної води – такої, яка містить менше 0,01% солей. Саме такої води на планеті менше – менше 1% від світового запасу води, тим паче, що зростаюча кількість населення нераціонально витрачає і безвідповідально забруднює наявні ресурси води.

Оцінка запасів прісної води в даний час далека від досконалості. Загальний об’єм прісної води оцінюється в 35029 млн. куб.км. Але із цієї кількості прісної води, потенційно придатної для використання, майже 69% це льодовики різного характеру, а ще понад 30% - в водоносних шарах на великій глибині.

Частка прісних вод, яка є вмістом річок світу складає всього 0,006% від загальних запасів прісної води. Вода ж є важливішим фактором, що впливає на всі процеси життєдіяльності організму, працездатності та захворювання людини.

Добовий баланс води в організмі людини складає близько 2.5 л. Втрата організмом води в 10% від маси тіла приводить до порушення обміну речовин; втрати в 15-20% при температурі повітря 30ºС – смертельна, втрата 25% - абсолютно смертельна.

Природні і стічні води – це складні системи, основу яких складає хімічна сполука відома як Н2О.

Домішки в природних і стічних водах можуть бути в зваженому, колоїдному або розчинному стані.

Домішки в зваженому стані являють собою нерозчинні суспензії та емульсії.

Домішки в колоїдному стані являють собою гідрофобні і гідрофільні органічні та мінеральні колоїдні частки. Колоїдні частки можуть бути природного та антропогенного походження. Наприклад: нерозчинні форми гумусових речовин, віруси та ін., які за своїми розмірами близькі до колоїдних домішок.

Концентрація окремих домішок в воді визначає її склад і властивість, тобто якість води. Розрізняють фізичні, хімічні, біологічні та бактеріологічні показники якості води.

Фізичні показники характеризуються як загальносанітарні і можуть бути наступними:

1. Зважені речовини містяться в природних і стічних водах і можуть бути мінерального та органічного походження. Ці речовини характеризують наявність у воді частинок піску, глини, мулу, планктону та ін. В залежності від розмірів окремих частинок та їх щільності зважені речовини можуть випадати у вигляді осадку, зпливати на поверхню води або ж залишатися в зваженому стані. Кількість домішок визначають гравиметричним методом.Кольоровість води (забарвлення) обумовлює присутність у воді гумусових та дубильних речовин, жирів, органічних кислот та ін. органічних сполук. Визначення забарвленності проводиться колориметричним методом. Забарвленність води визначається по платиново-кобальтовій шкалі і виражається в градусах.

Запах і смак води обумовлюється розчиненими солями, газами, органічними сполуками, що утворюються в процесі життєдіяльності водних організмів. В залежності від походження запахи поділяють на природні та штучні. Визначення запаху та смаку проводять органолептично.

Хімічні показники умовно поділено на п’ять груп:

1. Головні іони;

2. Розчинені гази;

3. Біогенні речовини;

4. Мікроелементи;


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)